19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE – Oferta Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Oferta Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 10 października 2017r. Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej złożył ofertę o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie stałego punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców miasta Przemyśla”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ponieważ oferta złożona przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i postanowił przyznać dotację w kwocie 10.000,00 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej wymienionego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej o powierzenie realizacji zadania publicznego.
W.w. umowa zostanie podpisana po podjęciu przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały o zabezpieczeniu środków finansowych dla Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Załączniki:
PDFOferta.pdf
PDFOgloszenie.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 17-10-2017 08:42