29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nauk

OGŁOSZENIE

 

 

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817).

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 25. 09. 2017r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Publikacja „Rocznika Przemyskiego”, tom 53.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 2 500 zł.      .

 

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

 

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

Rocznik Przemyski - ogłoszenie (1).jpeg

Rocznik Przemyski - ogłoszenie (2).jpeg

Rocznik Przemyski - ogłoszenie (3).jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 28-09-2017 09:58