24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyjaśnienia w sprawie projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii

Sprawa wspólnego wniosku Przemyśla i Radymna o dofinansowanie związanego z odnawialnymi źródłami energii, wywołała sporą dyskusję mieszkańców naszego miasta, szczególnie tych bezpośrednio zainteresowanych udziałem w projekcie. Ponieważ wokół samego wniosku i jego oceny narosło wiele niejasności, a często i nieprawdziwych informacji, chcemy wytłumaczyć dlaczego starania o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) nie zakończyły się całkowitym powodzeniem, a przemysko - radymiański projekt znajduje się obecnie na liście rezerwowej.

Szczególnie ocena wniosku z punktu widzenia dziennikarskiego dokonana w artykule „Jawornik Polski się postarał. Przemyśl i Jarosław nie”, który ukazał się w „Życiu Podkarpackim” 13 września, dowodzi tego, że nie dla wszystkich jasne są zasady oceny wniosków w konkursach. Wniosek oczywiście spełniał wszelkie wymogi, ponieważ inaczej nie przeszedłby wszystkich etapów oceny, a jedną z przyczyn uzyskania niższej punktacji była niska liczba gospodarstw domowych, które zadeklarowały chęć przystąpienia do projektu. Pomimo szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej, a więc konferencji prasowej otwierającej projekt, spotkań informacyjnych w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, informacji o naborze wniosków w formie plakatów, kilkukrotnych ogłoszeń zamieszczanych w Tygodniku „Życie Podkarpackie”, informacji na miejskiej stronie internetowej, a nawet informacji odczytywanej w przemyskich kościołach w Przemyślu oraz maksymalnym wydłużeniu terminu składania wniosków, w Przemyślu - do projektu przystąpiło zaledwie 258 gospodarstw domowych. Podjęliśmy więc działania w celu zwiększenia tej liczby, podpisując umowę partnerską z miastem Radymno, przez co dodatkowo w projekcie zostało ujętych 84 gospodarstw domowych Łączna suma gospodarstw domowych, a co za tym idzie mikroinstalacji OZE okazała się być w dalszym ciągu niewystarczająca. Całkowita liczba 342 gospodarstw domowych po ogłoszeniu wyników konkursu była niższa niż w wielu konkurencyjnych projektach, gdzie liczba ta często przekraczała 1000 gospodarstw domowych. To nie tylko wynik braku szerszego zainteresowania mieszkańców projektem, ale przede wszystkim specyfiki zurbanizowanego ośrodka miejskiego, gdzie zabudowa jednorodzinna, która była preferowana w projekcie, nie występuje w takiej liczbie jak na terenach wiejskich.

Takie uwarunkowania miały bezpośredni wpływ na ocenę kryteriów merytorycznych, takich jak efektywność kosztowa (w Przemyślu i Radymnie zgłoszono mniejszą niż w innych projektach liczbę kotłów na biomasę), moc zainstalowana (mniejsza niż w innych projektach liczba gospodarstw domowych, a tym samym mniejsza liczba mikroinstalacji OZE), roczna redukcja ekwiwalentu CO2 (niższa niż w innych projektach redukcja emisji CO2 wynikająca  z niższej liczby gospodarstw domowych).

Bardzo ważną przyczyną niższej punktacji naszego wniosku było też brak przyznanych punktów w kryterium „gotowość do realizacji”. Tu punkty przyznawane były projektom, które nie wymagały zgłoszeń robót budowlanych i decyzji pozwolenia na budowę. Jak wiadomo, większość obszaru Przemyśla, co jest specyficzne dla naszego miasta, objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej, co pociągnęło za sobą konieczność zgłoszenia robót budowlanych dla 115 lokalizacji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę odnośnie 5 lokalizacji.

Nasze wątpliwości co do oceny złożonego projektu, a także zastosowanych kryteriów oceny, wyraziliśmy zresztą w proteście skierowanym do Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, czyli Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego.

Krzywdzące według nas Przemyśl kryteria oceny i w efekcie ujęcie naszego wniosku na liście rezerwowej, są tym bardziej rozczarowujące, że powoduje to brak możliwości realizacji projektu w mieście ujętym w Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej ze względu na przekroczenie norm emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a same kryteria zamiast premiować tego typu projekty – dyskryminują je.

Dziękujemy jednak mieszkańcom Przemyśla i Radymna za deklaracje i gotowość udziału w ważnym dla nas wszystkich projekcie i informujemy, że w IV kwartale br. planowany jest nabór wniosków w ramach których będzie się można starać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wymianę starych pieców na paliwa stałe na:

  • piece gazowe,
  • kotły na biomasę,
  • piece na paliwa stałe inne niż biomasa co najmniej klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5/2012.

 

Witold Wołczyk

rzecznik prasowy

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 25-09-2017 14:12