15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SESJA RAD MIEJSKICH PRZEMYŚLA I LWOWA

   W ubiegły piątek tj. 4 marca w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbyła się Wspólna Sesja Rad Miejskich Przemyśla i Lwowa. Sesja była okazją do odnowienia zawartych wcześniej porozumień pomiędzy Przemyślem i Lwowem w wielu dziedzinach współpracy. Była również okazją do wymiany opinii i poglądów na ten temat przez obie strony. W programie obrad znalazły się wystąpienia przedstawicieli samorządów Przemyśla i Lwowa.

  Obok przemyskich radnych i 52 radnych lwowskich wśród gości przybyłych na wspólną sesję znaleźli się min.: Wasyl Biłous Zastępca Mera Lwowa, Ryszard Klemm Konsul RP we Lwowie, Konsul Generalny Ukrainy we Lwowie Iwan Hrycak, Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu Wojciech Inglot, przedstawiciele prasy i telewizji lwowskiej, przedstawiciele przemyskich instytucji (m.in. Izby Celnej i Straży Granicznej).
W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma omówił kierunki współpracy po „Pomarańczowej Rewolucji” dotyczące miedzy innymi, przejść granicznych, mniejszości narodowych w obydwu miastach, oraz utworzeniu w Przemyślu Akademii Wschodnioeuropejskiej. Kolejnym punktem sesji było wystąpienie Sekretarza Rady Miejskiej Lwowa Zenowija Siryka. Po wystąpieniach Rektora PWSZ w Przemyślu prof. Jana Drausa i prof. dr hab. Stanisława Szczura przedstawiciela Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczących przede wszystkim pomysłu utworzenia w Przemyślu Akademii Wschodnioeuropejskiej, przed ukraińskimi i polskimi radnymi głos zabierali kolejni przedstawiciele Przemyśla i Lwowa:

 

- Jan Jarosz Naczelnik Wydziału Kultury Promocji i Współpracy (współpraca w dziedzinie kultury, wspólne projekty turystyczne, utworzenie Infocentrum „Turystyka – Kultura – Gospodarka”);
Wystąpienie o podobnej tematyce ze strony Lwowa – Oksana Pogoriłko, Główny Specjalista Wydziału Ekonomii.

- Piotr Idzikowski, Naczelnik wydziału Edukacji i Sportu (współpraca w dziedzinie edukacji i sportu, polityka oświatowa dotycząca mniejszości narodowych, wymiana doświadczeń w tym zakresie)
Wystąpienie o podobnej tematyce ze strony Lwowa – Konstantyn Łazurko, Naczelnik Wydziału Oświaty,

- Maria Kuźmińska, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Strategii Rozwoju (możliwości współpracy między Przemyślem, a Lwowem w zakresie inwestycji)
Wystąpienie o podobnej tematyce ze strony Lwowa – Igor Cwiliniuk Główny Specjalista Wydziału Ekonomii

- Wojciech Mandzyn Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (współpraca miedzy podmiotami gospodarczymi Przemyśla i Lwowa). Po zakończeniu jego wystąpienia podpisana została umowa o współpracy partnerskiej w ramach polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej między Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego a Lwowską Agencją Rozwoju Regionalnego i Integracji Europejskiej.

Zakończona w przyjacielskiej atmosferze wspólna sesja Rad Miejskich Przemyśla i Lwowa znalazła swój szczególny wyraz w podpisanej przez obie strony dokumentu:


„Deklaracja rozszerzenia współpracy między Miastem Przemyślem w Rzeczpospolitej Polskiej a Miastem Lwów na Ukrainie”.

  Opierając się na podpisanej w 1995 roku Umowie o współpracy, mając na względzie wzbogacenie i zacieśnienie dobrosąsiedzkich kontaktów oraz korzyści z nich płynące, Miasto Przemyśl i Miasto Lwów deklarują rozszerzenie i pogłębienie wzajemnej współpracy.
Obie strony deklarują pogłębienie współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem takich działań jak:
- organizacja wspólnych przedsięwzięć z zakresu kultury, oświaty, sportu i turystyki, dających możliwość aplikowania o środki z funduszy europejskich,
- wspólne opracowywanie oraz wymiana ofert turystycznych
- stworzenie sprzyjającego klimatu do nawiązywania współpracy między podmiotami gospodarczymi;
- sprzyjanie wymianie młodzieży oraz nawiązywaniu kontaktów między szkołami
i uczelniami;
- wymiana doświadczeń oraz organizacja wspólnych przedsięwzięć z zakresu integracji europejskiej

Ponadto Samorządy Miasta Przemyśla i Miasta Lwowa dołożą wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości i uprawnień podejmować i wspierać działania zmierzające do:

- uregulowania kwestii polsko-ukraińskich przejść granicznych, polegające na usprawnieniu odprawy celnej po obydwu stronach i poprawy warunków przekraczania granicy;
- utworzenia przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, które będzie dużym udogodnieniem dla turystów oraz przyczyni się do gospodarczo-turystycznego ożywienia terenów sąsiadujących z miejscowościami po obydwu stronach granicy;
- utworzenia w Przemyślu punktu konsularnego Ukrainy z możliwością wydawania w tym punkcie krótkoterminowych wiz turystycznych dla obywateli państw, na których ciąży obowiązek wizowy;
- utworzenia w Przemyślu Akademii Wschodnioeuropejskiej, otwartej dla studentów z krajów Europy Wschodniej i stanowiącej swoisty pomost między Unią Europejską a krajami pozostającymi poza jej strukturami.
Treść niniejszej deklaracji została wypracowana podczas wspólnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu i Rady Miejskiej Lwowa, która odbyła się w dniu 4 marca 2005 r. w Przemyślu.

W imieniu Miasta Przemyśla - Stanisław Radyk
W imieniu Miasta Lwowa - Zenowij Siryk

Opublikował:  | Data publikacji: 08-03-2005 08:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52