14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie wniosku o usytuowanie przystanku przy ul. Sobieskiego

W związku z coraz głośniejszą sprawą dotyczącą usytuowania przystanku autobusowego „na żądanie” przy ul. Sobieskiego pragnę przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż lokalizacja przystanku na wskazywanym odcinku jest niezgodna z przepisami prawa.  Zagadnienie to reguluje § 119 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j. ze  zm.):

1. Zatokę autobusową, ze względu na bezpieczeństwo ruchu, należy usytuować:

1) na prostym w planie odcinku drogi lub na łuku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7;

2) za skrzyżowaniem;

3) na drodze jednojezdniowej z przesunięciem w kierunku ruchu względem zatoki dla kierunku przeciwnego;

4) na odcinku drogi o pochyleniu podłużnym nie większym niż:

a) 2,5% - na drogach klasy S i GP,

b) 4,0% - na drogach klasy G i drogach niższych klas.

[..]

6. Można wykonać zatokę autobusową po wewnętrznej stronie łuku w planie, jeżeli:

1) na terenie zabudowy - jest zapewniona odległość widoczności na zatrzymanie;

2) poza terenem zabudowy - prędkość miarodajna nie jest większa niż 70 km/h, a widoczność przed
i za zatoką jest zapewniona na odległość co najmniej 1,5 raza większą niż wymagana odległość widoczności na zatrzymanie.

7. Można wykonać zatokę autobusową po zewnętrznej stronie łuku w planie lub za wierzchołkiem wypukłego łuku w przekroju podłużnym, jeżeli widoczność przed zatoką jest zapewniona na odległość co najmniej równą wymaganej odległości widoczności na zatrzymanie. Zatoka

Informacyjnie należy wskazać, iż ul. Sobieskiego posiada klasę Z, a jej pochylenie podłużne wynosi od 4,7% do 7,8%.

Mając na uwadze powyższe przepisy, a także przeprowadzoną wizję lokalną w terenie, Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skład której wchodzi m.in. przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, jak i przedstawiciel Straży Miejskiej, na spotkaniu  9 maja 2017 r. przedmiotowy wniosek zaopiniowała negatywnie.

W czasie wizyty w terenie ujawniono jeszcze dodatkową przesłankę negatywnego stanowiska w tej sprawie. Należy zauważyć iż usytuowanie przystanku w kierunku wyjazdowym z miasta jest również niemożliwe z powodu braku chodnika po prawej stronie jezdni oraz, co istotniejsze braku możliwości wytyczenia przejścia dla pieszych. W konsekwencji pasażerowie wysiadając z autobusu na przystanku musieliby przejść po jezdni do swoich domów ryzykując swoim życiem lub skorzystać z przejść znajdujących się w okolicach obecnie istniejących przystanków.

Należy jednocześnie sprostować, pojawiającą się w informację, iż odległość pomiędzy obecnie funkcjonującymi przystankami wynosi 3 km. W rzeczywistości odległość ta wynosi 1,2-1,3 km. Więc realna odległość, którą Mieszkańcy muszą pokonać mieszkając pomiędzy nimi, jest odpowiednio krótsza.

Pragnę podkreślić, iż zawsze tam gdzie jest to możliwe staram się spełniać postulaty mieszkańców, często podejmując decyzje inne niż sugerowane mi są przez współpracowników, jednak w tym przypadku, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz natężenie ruchu, a przede wszystkim zbyt duże niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia decyzja w tej sprawie musiała być negatywna.

Prezydent Miasta Przemyśla

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-09-2017 13:50