7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

Oferta Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 15. 09. 2017r. Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XXXIV Przemyska Jesień Muzyczna – Mariaże.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 10 000 zł.      .

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Muzycznym w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

PDFogłoszenie - Towarzystwo Myzyczne.pdf

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Muzyczne.pdf

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 19-09-2017 13:59