4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).
 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  Numer ewidencyjny działki:        981/1
  Powierzchnia działki:                 0,1545 ha
  Obręb:                                      212
  Księga Wieczysta Nr:                PR1P/00094071/3
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.
 1. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość znajduje się przy górnej stacji kolei narciarskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu XVI „Zniesienie” rdzenia Twierdzy Przemyśl, na terenie którego znajdują się ścieżki spacerowe i punkty widokowe. Zabudowana jest budynkiem pawilonu górnego w trakcie realizacji (stan surowy otwarty), którego budowa rozpoczęła się w 2010 r. Pawilon górny planowany był do realizacji jako obiekt wielofunkcyjny z zapleczem gastronomicznym i tarasem widokowym. Budynek funkcjonalnie połączony ze ścianą oporową powyżej ul. Ludwika Pasteura, kondygnacją dolną na poziomie parkingu w niepełnym obrysie, z 3 stron zasypaną w ziemi, kondygnacją górną dostępną z poziomu trasy narciarskiej oraz schodami zewnętrznymi z poziomu parkingu.
  Dane techniczne budynku:
  - powierzchnia zabudowy budynku - 631,90 m2,
  - kubatura budynku - 6 485,00 m3  
  - powierzchnia użytkowa parteru - 530,22 m2
  - powierzchnia użytkowa I piętra - 569,50 m2
  Powierzchnia ciągów pieszo – jezdnych przy opisywanym budynku wynosi 396,30 m2 w tym 25 miejsc postojowych.
  Budynek posiada wykonany przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny oraz znajduje się w zasięgu sieci energetycznej.
  Na nieruchomości znajdują się urządzenia do obsługi stoku narciarskiego tj. elektryczne skrzynki rozdzielcze, przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne.
  Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo stoku narciarskiego mogą występować uciążliwości dla przyszłego właściciela nieruchomości w postaci np. pracy armat do naśnieżania stoku o różnych porach dnia i nocy.
  Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „PARK SPORTOWO – REKREACYJNY I” zatwierdzonym uchwałą nr 194/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego nr 106, poz. 2670 z dnia 31 grudnia 2009 r.), zgodnie z którym położona jest w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 ZP – tereny zieleni urządzonej w konturze oznaczonym literą „C” – teren 1 ZP o szczególnych ustaleniach, w którym dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych. Ponadto położona jest w strefie ochrony krajobrazu fortecznego Twierdzy Przemyśl i w granicach oddziaływania radiowo – telewizyjnego centrum nadawczego Przemyśl.
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.
  Aktualnie nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu. Przed sprzedażą nieruchomości zostanie wygaszony trwały zarząd przysługujący tej jednostce.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla jest w posiadaniu:
  1) Projektu budowlanego i wykonawczego (wielobranżowego) pawilonu górnego.
  2) Decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14.09.2004 r. nr 174/04 zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę; zmienionej decyzjami z dnia 29.07.2005 r. znak BGP.II.3/2.7353-239/04; Nr 331/10 z dnia 20.09.2010 r. znak: BGP.II.5.7353-394/10; Nr 349/10 z dnia 7.10.2010 r. znak BGP.II.5.7353-420/10; oraz decyzji z dnia 15.10.2010 r. znak BGP.II.7353-443/10 i decyzji z dnia 29.11.2013 r. znak BGP.6740.415.2013.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 1. Nabywca zobowiązany będzie przy zawarciu umowy przeniesienia własności do:
  1) ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości oznaczonych jako działki nr 981/2 i nr 978/5 obie w obrębie 212 m. Przemyśla polegającej na prawie przechodu przez nieruchomość oznaczoną jako działka nr 981/1 w obrębie 212 m. Przemyśla pasem gruntu zaznaczonym na kopii mapy ewidencyjnej literami A, B, C, D, A. (załącznik  nr 1)
  2) ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 981/1 w obrębie 212 m. Przemyśla przez każdoczesnego właściciela i posiadacza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 981/2 i nr 978/5 obie w obrębie 212 m. Przemyśla umożliwiającym dostęp do instalacji, urządzeń i przewodów energetycznych, wodociągowo - kanalizacyjnych  oraz do ciągów drenażowych (w tym poboru wody i odprowadzenia ścieków), niezbędnych do obsługi stoku narciarskiego, w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii, remontem, modernizacją, przebudową, rozbiórką.
  3) ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 981/1 w obrębie 212 m. Przemyśla na rzecz przedsiębiorcy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Przemyślu oraz na rzecz jej następców prawnych, polegającej na:
  - przesyle wody i odprowadzeniu ścieków po działce nr 981/1 w obrębie 212 m. Przemyśla istniejącymi wodociągiem F90 PE oraz kanalizacją F200 PCV;
  - prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 981/1 w obrębie 212 m. Przemyśla przez odpowiednie służby wodno-kanalizacyjne w celu wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy i modernizacji wodociągu, kanalizacji, rozbudowy sieci i wykonywanie nowych podłączeń, w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównania terenu działki;
  - obowiązku pozostawienia pasa terenu działki nr 981/1 w obrębie 212 m. Przemyśla wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości minimum 1,50 metra, licząc w obie strony od skrajni wodociągu i kanalizacji. (załącznik nr 2).
 1. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 29 marca 2017 r., 21 czerwca 2017 r. i 06 września 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 1. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r. oraz zarządzeniem nr 3/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05 stycznia 2015 r.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 130 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Ludwika Pasteura, działka nr 981/1 obr. 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 listopada 2017 r.
 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 1. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl oraz w Wydziale Rozwoju Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, pokój 305, tel. (16) 675-20-70 e-mail: w zakresie dokumentacji projektowej.

 

MK.6840.47.2016 załącznik nr 1.pdf

MK.6840.47.2016 załącznik nr 2.pdf

 

ul. Ludwika Pasteura - Pawilon (2).jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 18-09-2017 15:20