18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018

 

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

 

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

 

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych.

W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń grzewczych na paliwa stałe, 238 pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017).

 

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

 

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa. Zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

 

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej jeden raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1c oraz art. 62 ust. 1 pkt. 1 Ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstawaniem pożaru sadzy w kominie.

 

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów domowych i spalinowych w następujących terminach:

 

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu (jeśli przepisy nie stanowią inaczej)
  • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1. – co najmniej raz na trzy miesiące
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy
  • z przewodów wentylacyjnych - co najmniej raz w roku – jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

 

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli  kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

                                                                                                                                                                             Prezes      

Krajowej Izby Kominiarzy

                                                                                                                                                                           Marcin Ziombski

 

 

 

fot. www.pixabay.com.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 15-09-2017 09:03
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 15-09-2017 09:04