17 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie domu pomocy społecznej dla 70 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn).

Wyniki konkursu dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania środków finansowych podmiot zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

 1. oświadczenie o przyjęciu środków finansowych,
 2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny być one zaktualizowane stosownie do przyznanych środków finansowych, prawidłowo wypełnione na właściwym druku oferty),
 3. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy i nr PESEL osób uprawnionych do zawarcia umowy,
 4. numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzone pieczęcią imienną.

Nieprzedłożenie w terminie dokumentów, o których wyżej mowa skutkuje niepodpisaniem umowy.

 1. Od rozstrzygnięcia konkursu przysługuje podmiotowi odwołanie do Prezydenta.
 2. Odwołanie składa się w formie pisemnej, w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego konkursu.
 3. Odwołania należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej (o terminie złożenia odwołania decyduje data wpływu do Urzędu).
 4. Odwołanie, które wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywane.
 5. Odwołanie rozpatruje Prezydent po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Podmiot zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 25-08-2017 12:45