2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyprawka szkolna 2017/2018

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2017 ROKU

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz. 59 i 949)  oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 i 949) uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: 

 • klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 1. klas II-III szkoły podstawowej*,
 2. klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,,
 3. klasy I branżowej szkoły I stopnia, ,
 4. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych**, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

*w przypadku, gdy  uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające- Prawo oświatowe,

**materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do  skorzystania z  pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018 w terminie ustalonym Zarządzeniem Nr 349/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 sierpnia 2017 roku tj. do 8 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”.

 

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujących zakupu zawierającego:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018,
 • nazwę i adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakup.

 

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2017

 • dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy II - III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III  dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych  w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do  klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

Dokumenty do pobrania:

 

PDFRozporządzenie Rady Ministrów.pdf (1,70MB)

 

DOCXwniosek o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy ucznio w 2017 roku - Wyprawka szkolna.docx (15,88KB)

 

PDFZarządzenie Nr 349 Prezydenta Miasta Przemyśla.pdf (214,30KB)

 

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 23-08-2017 08:47
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 23-08-2017 11:25