9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ w PRZEMYŚLU

XXXV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 12 maja 2005 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego, Rynek l w Przemyślu.

 orządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 marca i 25 kwietnia 2005 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia aprobaty dla idei budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II - proj. Nr 102/2005.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Stok Narciarski - l etap" - proj. Nr 108/2005.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim - proj. Nr 100/2005.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla - proj. Nr 59A/2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, wchodzącego w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Przemyślu - proj. Nr 99/2005.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu - proj. Nr 83/2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych - proj. Nr 84/2004.
10. Podjęcie uchwał gruntowych:
a) w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 85/2005, Nr 86/2005, Nr 87/2005, Nr 88/2005, 97/2005,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 98/2005.
c) w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. Nr 89/2005, Nr 90/2005, Nr 91/2005,
11. Podjecie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r. - proj. Nr 82/2005, 93/2005, 94/2005, 95/2005, 105/2005,106/2005,107/2005, 109/2005.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - proj. Nr 110/2005.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - proj. Nr 103/2005.
14. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty - proj. Nr 112/2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Przemyślu - proj. Nr 104/2005.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu - proj. Nr 111/2005.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Przemyskiej Biblioteki Publicznej - proj. Nr 96/2005.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu - proj. Nr 101/2005.
19. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w 2004 r.
20. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za l kwartał 2005 r.
21. Wystąpienie przedstawicieli rad osiedlowych.
22. Interpelacje i wnioski radnych.
23. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 06-05-2005 15:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:52