20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta Stowarzyszenia "Młodość ze Sztuką"

O G Ł O S Z E N I E

Oferta Stowarzyszenia „Młodość ze sztuką” z siedzibą w Przemyślu 37-700 Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 04. 08. 2017r. Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką” z siedzibą w Przemyślu 37-700 Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Przemyski Hip Hop Jam”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Młodość ze sztuką” z siedzibą w Przemyślu Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 70 spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  5 000 zł.      .

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Stowarzyszeniem „Młodość ze sztuką” z siedzibą w Przemyślu  o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

Prezydent

Miasta Przemyśla

Robert Choma

PDFogłoszenie - Młodość ze Sztuką.pdf

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Młodość ze sztuką.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-08-2017 15:23