18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm) Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego    z zakresu pomocy społecznej -  od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 grudnia 2021r. i zaprasza podmioty uprawnione w rozumieniu art.3 ust.2 i 3 ww. ustawy do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz  z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, pok. nr 8,  tel: 16 678 62 29 lub 16 678 20 41.

PDF   Zarządzenie Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku
PDFZałącznik do zarządzenia Nr 318/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26 lipca 2017 r. - OGŁOSZENIE
DOCoferta.DOC
DOCharmonogram.DOC
DOCkosztorys.DOC
DOCsprawozdanie.DOC
 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 26-07-2017 13:28
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 26-07-2017 13:36