5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana przepisów w sprawie wycinki drzew weszła w życie

17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, z których usuwane są drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać  imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Urzędnik w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu sprawdzenia stanu faktycznego - np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie mają znamion pomników przyrody.

Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to wtedy będzie można ją przeprowadzić. Prezydent Miasta, może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, dzięki czemu drzewa będzie można szybciej usunąć.

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu. Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).

Zgłoszenie jest ważne przez 6 miesięcy - jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia nowego zgłoszenia. W przypadku, kiedy zostanie zgłoszony sprzeciw, wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpił o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty.

Jednocześnie wraz z wejściem w życie nowych przepisów wygasa uchwała nr 57/2017 Rady  Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia  2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za usuwanie drzew i krzewów. Stawki zostaną określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw ochrony środowiska w terminie miesiąca od wejścia przepisów w życie. Do tego czasu, obowiązują maksymalne stawki tj. 500 zł za 1 cm obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł za 1 m2  krzewu.

tekst: Wydział Architektury i Ochrony Środowiska

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-06-2017 14:27