30 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

rpowp2014-2020.jpeg
Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl
(Numer projektu: RPPK.05.04.00-18-0003/16)

Okres realizacji: 2017-2019
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita: 24 294 898,93 zł
Dofinansowanie: 17 789 951,76 zł

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.

Projekt został zrealizowany w partnerstwie - Gmina Miejska Przemyśl (Lider), Powiat Przemyski oraz Gmina Przemyśl (Partnerzy).
Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

 1. Zakup 15 szt. autobusów 12 metrowych, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG.

Zakupione autobusy marki AUTOSAN spełniające normę emisji spalin EURO VI są wykorzystywane na liniach prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.

 1. Zakup wyposażenia do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i pozostających w taborze.

Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo zamontowano system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe).

 1. Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).

Rozbudowa objęła poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości wykonano oświetlenie drogowe oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmował również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.

 1. Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:

4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

 • przystanek nr 86 Sielecka I - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 91 Lwowska - Most - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 116 Pasteura - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

 • przystanek nr 6A Monte Cassino - Wiadukt - kier. Szpital (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 83 Sielecka - Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),
 • przystanek nr 96 Lwowska - Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 98 Lwowska - Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),
 • przystanek nr 108 Bakończycka - Szkoła (budowa nowej wiaty),
 • przystanek nr 117 Topolowa - WORD - kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),
 • przystanek nr 118 Topolowa - Budowlanych - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)

 • przystanek nr 121 Monte Cassino - Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).

Całkowita wartość: 22 134 936,63 zł
Dofinansowanie: 16 089 524,42 zł


Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:

 1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).

Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice - Orzechowce na rondo, przebudowa istniejącej zatoki autobusowej, budowa chodników dla pieszych, przebudowa istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.

Całkowita wartość: 1 380 470,53 zł
Dofinansowanie: 1 063 774,98 zł


Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:

 1. Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).

Zatoki autobusowe są usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej wykonano nową nawierzchnię drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce umieszczono wiaty przystankowe.

Całkowita wartość: 779 491,76 zł
Dofinansowanie: 636 652,36 zł

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
W dniu 21 stycznia 2019 r. zakończyła się realizacja projektu (złożenie wniosku o płatność końcową).

Zakupione autobusy AUTOSAN SANCITY 12LF
Zakupione autobusy AUTOSAN SANCITY 12LF (1).jpeg
Zakupione autobusy AUTOSAN SANCITY 12LF (2).jpeg

Ulica Wysockiego w Przemyślu po rozbudowie
Ulica Wysockiego w Przemyślu po rozbudowie (1).jpeg
Ulica Wysockiego w Przemyślu po rozbudowie (2).jpeg

Wiata przystankowa na przystanku nr 86 Sielecka I - kier. Centrum w Przemyślu
Wiata przystankowa na przystanku nr 86 Sielecka I - kier. Centrum w Przemyślu.jpeg

Przebudowana droga powiatowa nr 2102R
Przebudowana droga powiatowa nr 2102R (1).jpeg
Przebudowana droga powiatowa nr 2102R (2).jpeg

Zatoka autobusowa w m. Grochowce
Zatoka autobusowa w m. Grochowce.jpeg

Pętla autobusowa w m. Stanisławczyk
Pętla autobusowa w m. Stanisławczyk.jpeg

Opublikował: Tomasz Włoch | Data publikacji: 21-06-2017 12:25
Modyfikował: Tomasz Włoch | Data modyfikacji: 20-03-2019 15:04