6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach…

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na 31 maja 2017 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 7.911 bezrobotnych, czyli o 351 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 639 osób, czyli o 7,5%...

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu maja b.r. wynosiła 3.745 osób (47,3% ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 107 osób, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 244 osoby i na koniec maja 2017 roku wynosiła 4.166 osób (tj. 52,7% ogółu bezrobotnych).

 

lp.

 

 

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia według stanu na :

 

    31.03.2017 r.

 

    30.04.2017 r.

1.

Polska

    8,1

    7,7

2.

Województwo podkarpackie

    11,3

    10,8

3.

Powiat przemyski

    16,4

    15,8

4.

Miasto Przemyśl

    14,2

    13,7

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,8%), gminy Przemyśl (13,1%), gminy Dubiecko (12,3%), gminy Bircza (10,5%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,5 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

W maju b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 623 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 608 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 974 osoby, natomiast w miesiącu poprzednim 929 osób.

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 354 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 137 osób, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 15 osób
 • Robót publicznych – 29 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 27 osób
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 28 osób
 • Bon na zasiedlenie – 17 osób
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 21 osób
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 0 osób

- rozpoczęcia szkolenia – 9 osób

- rozpoczęcia stażu – 58 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 14 osób

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 10 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 284 osoby

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 52 osoby

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 1 osoba

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 5 osób

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 4 osoby

- oraz innych przyczyn – 46 osób

 

Według stanu na 31 maja 2017 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 52,2% ogółu bezrobotnych (4.126 osób, w tym 2.172 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych został zwiększony o 0,9 %. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.359 osób, tj. 32,9% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 837 osób, które stanowiły 10,6% w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 876 i 10,6%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 68,2% (w miesiącu poprzednim 68,6%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,6% (w miesiącu poprzednim 79,3%). Wogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 5,2% (w miesiącu poprzednim 5,1%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 2.354 osoby, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,8% (w miesiącu poprzednim również 29,6%).
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych było 2.162 osoby, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 27,3% (w poprzednim miesiącu również 27,3%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 2,5%, czyli 197 osób w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim zaś odpowiednio 2,4 % i 201 osób).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,5% (39 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 0,5% i 38 osób).

Według stanu na 31 maja 2017 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 206 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadających statusu osoby bezrobotnej – w tym  150 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 211 osób poszukujących pracy i 151 osób niepełnosprawnych).

 

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec maja b.r.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 336 osób (w tym 190 kobiet)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 146 (w tym 59 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie 6 (w tym 1 kobieta)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 207 (w tym 144 kobiety)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne 132 (w tym 68 kobiet)

W maju b.r. w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 283 oferty, to o 49 mniej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 59,7 % stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w maju 2016 roku – 64,7 %).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

   Zgłoszone do PUP w   marcu 2017 roku

W tym subsydiowane

ogółem

    283

    169

 

 

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

    219

    105

miejsca aktywizacji zawodowej

    64

    64

 

z tego

staże

    55

    55

prace społecznie użyteczne

    9

    9

dla niepełnosprawnych

    0

    0

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w maju b.r. 14,2% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim odpowiednio – 18,9 %.

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu - Dział Pośrednictwa Pracy

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-06-2017 09:25
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-06-2017 09:41