-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczęto realizację projektu "Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl"

pasek - UE.png

 

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Powiatem Przemyskim oraz Gminą Przemyśl rozpoczęła realizację projektu pn. "Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r.

 

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.

 

Całkowita wartość projektu: 28 926 245,39 PLN

Wartość dofinansowania: 19 772 481,04 PLN

 

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

  • Zakup 15 szt. autobusów 12 metrowych, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG.

Autobusy spełniające normę emisji spalin EURO VI będą wykorzystywane na liniach prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.

  • Zakup wyposażenia do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i pozostających w taborze.

Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo planuje się montaż system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe).

  • Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).

Rozbudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.

  • Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:

4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

- przystanek nr 86 Sielecka I - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 91 Lwowska - Most - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 116 Pasteura - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)

- przystanek nr 6A Monte Cassino - Wiadukt - kier. Szpital (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 83 Sielecka - Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),

- przystanek nr 96 Lwowska - Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 98 Lwowska - Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),

- przystanek nr 108 Bakończycka - Szkoła (budowa nowej wiaty),

- przystanek nr 117 Topolowa - WORD - kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),

- przystanek nr 118 Topolowa - Budowlanych - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).

1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)

- przystanek nr 121 Monte Cassino - Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).

Całkowita wartość: 26 883 067,00 PLN

Dofinansowanie: 18 035 779,45 PLN

 

Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).

Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice planuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice - Orzechowce na rondo, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę chodników dla pieszych, przebudowę istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.

Całkowita wartość: 1 201 500,00 PLN

Dofinansowanie: 1 021 274,97 PLN

 

Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:

  • Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).

Zatoki autobusowe będą usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron będą wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron będą również wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce zostaną umieszczone wiaty przystankowe.

Całkowita wartość: 841 678,39 PLN

Dofinansowanie: 715 426,62 PLN

 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w IV kwartale 2018 r.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 19-06-2017 15:16
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-06-2017 10:32