20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy zadania:

- zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez: 

kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,

inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

przez jednostki samorządu terytorialnego.

Główne cele zadania: - harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawa ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, - kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, -   przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy, - zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży, - włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 3 razy w tygodniu), pozwalającej na osiągniecie pożądanych efektów realizacyjnych.

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego naboru mogą być realizowane w terminie od 1 sierpnia do 9 grudnia 2017 roku.

Wnioski na dofinansowanie należy składać do dnia 28 czerwca 2017 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 1 sierpnia 2017 roku.  Pozostałe postanowienia ogłoszonego konkursu podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony  na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu  i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14  z dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów – 2017”

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i Programu „Sport Wszystkich Dzieci” znajdują się pod linkiem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2033,Dodatkowy-nabor-wnioskow-Zajecia-Sportowe-dla-Uczniow-z-elementami-gimnastyki-ko.html

 

Przygotowała: M. Kroczek - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 14-06-2017 15:42
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 14-06-2017 15:43