5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - Oferta Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry „Fredreum”

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry „Fredreum” w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 08. 05. 2017r. Towarzystwo złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XVIII Przemyska Wiosna Fredrowska.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry „Fredreum” w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 8 000 zł.    

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Dramatycznym im. A. Fredry „Fredreum” w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

PDFOgłoszenie.pdf (308,11KB)
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,02MB)
 

 

 

 

 

Opublikował: Edyta Florczak | Data publikacji: 11-05-2017 10:16