17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Park kulturowy formą ochrony i zarządzania dziedzictwem

Utworzenie parku kulturowego to dość skomplikowana procedura, wymaga ona bowiem ścisłej współpracy organów gminy z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Z pewnością obciążająca jest konieczność obligatoryjnego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parku kulturowego, co faktycznie dla gminy jest kosztowne i czasochłonne… Jednak czy nie warto taki park kulturowy jednak utworzyć, aby ochronić bezcenne zabytki naszego miasta?

Takie pytanie zostało postawione na spotkaniu w środę, 26 kwietnia b.r. przez Julię Olech-Nowak reprezentującą Wydział Architektury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Julia Olech-Nowak przedstawiła główne korzyści jakie niosłoby ze sobą utworzenie, przynajmniej w centralnej części naszego miasta parku kulturowego, który jest przede wszystkim formą ochrony zabytków nieruchomych. Opowiedziała również o tym, jak w realny sposób utworzenie go może  przyczynić się do rewitalizacji danego obszaru, czy też pomoże zwalczyć uciążliwy problem nieestetycznych nośników reklamowych, które „zalewają” ścisłe centra polskich miast. Przykładem tego był m.in. Kraków i ustanowiony park kulturowy na obszarze Starego Miasta, który niewątpliwie przyczynił się do podniesienia walorów turystycznych Krakowa i rozwoju ruchu turystycznego w tym mieście. Drogą stolicy Małopolski podążają też inne polskie miasta, tu wymienić możemy m.in.: Jarosław, Wrocław, Radom czy Łódź…

Zaproszona na spotkanie pani Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, opowiedziała zgromadzonym gościom o procedurach, jakie towarzyszą tworzeniu parku kulturowego, o jego właściwościach i zaletach. W dyskusję chętnie włączyli się uczestnicy spotkania, zarówno zwolennicy, jak i sceptycy pomysłu. Janusz Hamryszczak - zastępca prezydenta miasta zapowiedział jednak, iż to czy na terenie miasta Przemyśla zostanie utworzony park kulturowy, w żadnym, nawet najmniejszym stopniu nie jest jeszcze przesądzone, w planach bowiem jest jeszcze szereg spotkań, w tym również (a może przede wszystkim) spotkania z mieszkańcami miasta. I właśnie na nich dyskutowany będzie temat ewentualnego utworzenia parku kulturowego w Przemyślu.

 

 

Co to jest park kulturowy?

Park kulturowy jest jedną z form oraz sposobów ochrony krajobrazu kulturowego czyli przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Taką formę ochrony przewiduje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 162, poz. 1568, art. 7, p.3). Park kulturowy może utworzyć Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków,  na podstawie uchwały. Celem utworzenia parku kulturowego jest zintegrowana ochrona wyjątkowych wartości kulturowych i krajobrazowych wraz z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice i sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia, które mają obowiązywać na terenie parku. Zgodnie z art. 17 w/w ustawy mogą one dotyczyć:

 

1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;

2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;

3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;

4) składowania lub magazynowania odpadów.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do sporządzenia planu ochrony parku kulturowego, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem.

Ochrona parku kulturowego powinna też zostać uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W specjalnych przypadkach park kulturowy, o szczególnej wartości, może też być uznany za pomnik historii lub jako pomnik historii wpisany na "Listę dziedzictwa światowego".

Źródło: www.jaroslaw.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-04-2017 11:25
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-04-2017 11:36