16 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, według stanu na 31 marca 2017 roku, w PUP w Przemyślu zarejestrowanych było 8.583 bezrobotnych, czyli o 236 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Zaś w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 683 osoby, czyli o 7,4%...

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu marca b.r. wynosiła 3.989 osób (46,5% ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do poprzedniego miesiąca była mniejsza o 3 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza o 233 osoby i na koniec marca 2017 roku wynosiła 4.594 osoby (tj. 53,5% ogółu bezrobotnych).

 

       l.p.

 

 

       Wyszczególnienie

      Stopa bezrobocia według stanu na :

 

         31.01.2017 r.

 

         28.02.2017 r.

1.

          Polska

       8,6

       8,5

2.

         Województwo podkarpackie

       11,9

       11,8

3.

         Powiat przemyski

       17,2

       17,1

4.

         Miasto Przemyśl

       14,2

       14,2

 

Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie przemyskim ziemskim stanowili bezrobotni z gminy Żurawica (17,5%), gminy Przemyśl (12,8%), gminy Dubiecko (12,1%), gminy Bircza (10,8%), natomiast najmniejszy udział, bo 5,7 % stanowili bezrobotni z gminy Stubno.

W marcu b.r. w urzędzie pracy zarejestrowano 728 bezrobotnych, dla porównania, w miesiącu poprzednim 641 osób. Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 964 osoby, natomiast w miesiącu poprzednim 659 osób.

 

Głównymi przyczynami, które decydowały o wyłączeniu z ewidencji bezrobotnych były:

- podjęcie pracy niesubsydiowanej – 312 osób

- podjęcie pracy subsydiowanej – 185 osób, z tego:

 • Prac interwencyjnych – 45 osób
 • Robót publicznych – 51 osób
 • Podjęcia działalności gospodarczej – 23 osoby
 • Podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia – 25 osób
 • Bon na zasiedlenie – 21 osób
 • Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia – 17 osób
 • Rozpoczęcia realizacji ind. Programu zatrudnienia socjalnego (CIS) – 3 osoby

- rozpoczęcia szkolenia – 9 osób

- rozpoczęcia stażu – 71 osób

- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 32 osoby

- odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy – 12 osób

- niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 242 osoby

- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 59 osób

- osiągnięcia wieku emerytalnego – 4 osoby

- nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 3 osoby

- nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego – 1 osoba

- oraz innych przyczyn – 34 osoby


Według stanu na 31 marca 2017 roku, wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

 • Kobiety stanowiły 50,3% ogółu bezrobotnych (4.314 osób, w tym 2.296 zamieszkałych na wsi); w porównaniu do stanu z miesiąca poprzedniego, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych został zwiększony o 0,1%. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.395 osób, tj. 32,3% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
 • Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 925 osób, które stanowiły 10,8% w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 933 i 10,6%). W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 70,2% (w miesiącu poprzednim 70,8%).
 • Osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,1% (w miesiącu poprzednim 79,2%). W  ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 5,1% (w miesiącu poprzednim 5,0%).
 • Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych było 2.567 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 29,9% (w miesiącu poprzednim również 29,9%).  
 • Bez doświadczenia zawodowego zarejestrowanych było 2.388 osób, które w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 27,8% (w poprzednim miesiącu 27,9%).
 • Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,0%, czyli 340 osób w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim zaś odpowiednio 4,0% i 35 osób).
 • Cudzoziemcy stanowili 0,4% (37 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim odpowiednio: 0,4% i 35 osób).

Według stanu na 31 marca 2017 roku, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 213 osób poszukujących pracy, jednocześnie nie posiadających statusu osoby bezrobotnej – w tym  157 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w miesiącu poprzednim było to odpowiednio: 214 osób poszukujących pracy i 153 osoby niepełnosprawne).


Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – stan na koniec marca b.r.:

 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy pracach interwencyjnych – 297 osób (w tym 173 kobiety)
 • Osoby bezrobotne zatrudnione przy robotach publicznych – 103 (w tym 45 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające szkolenie - 6 (w tym 0 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające staż – 258 (w tym 171 kobiet)
 • Osoby bezrobotne odbywające prace społecznie użyteczne - 115 (w tym 75 kobiet)

Ponadto, w miesiącu marcu, w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu było 428 ofert, to o 109 więcej niż w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym. W ogólnej liczbie ofert 49,5% stanowiły ofert subsydiowane ze środków Funduszy Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w marcu 2016 roku – 68,3%).

    Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

    Zgłoszone do PUP w marcu 2017 roku

    W tym subsydiowane

                    ogółem

             428

             212

z ogółem

 zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

             343

             127

          miejsca aktywizacji zawodowej

             85

             85

  z tego

          staże

             61

             61

   prace społecznie użyteczne

             24

             24

          dla niepełnosprawnych

             4

             1

 

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w marcu b.r. 13,1% stanowiły miejsca pracy zgłoszone z sektora publicznego. W miesiącu poprzednim było to odpowiednio 25,5%.

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu - Dział Pośrednictwa Pracy

 

  

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 24-04-2017 08:49
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 24-04-2017 11:46