NADANIE IMIENIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

      O Ojcu Świętym Janie Pawle II napisano i powiedziano tak wiele, że trudno dodać do tego choćby jedno mądre i oryginalne zdanie. Wielcy myśliciele i teolodzy próbowali i nadal bezskutecznie próbują ogarnąć w całość i zrozumieć w pełni istotę jego życia i nauczania. Różnie nazywano naszego Papieża, by w ten sposób ukazać jego zasługi dla świata i ludzkości. Wszystkie te określenia Ojca Świętego były jednak zbyt małe, zbyt ubogie, zbyt ograniczające jego osobowość i działalność. Nic więc dziwnego, że po przydomkach typu „Orędownik Prawdy”, „Boży Atleta”, „Świadek Nadziei”, „Papież Pielgrzym” pojawił się jeszcze jeden Jan Paweł - Wielki.

     On bowiem był wielki we wszystkim, co robił. Był wielkim człowiekiem, kapłanem, poetą, wielkim aktorem, patriotą. Ogromna była jego siła oddziaływania na narody, wielka jego pokora, chęć służenia innym i chyba największa była jego miłość do Boga i ludzi. Wielki był ten człowiek, który za życia wspiął się na wyżyny świętości. Nic więc dziwnego, że stał się największym autorytetem naszych czasów, że wciąż analizujemy jego życie, przypominamy sobie jego nauczanie, by w ten sposób stawać się podobnymi do niego, by stawać się bardziej wrażliwymi na prawdę, sprawiedliwość, piękno i inne wartości duchowe, które czynią człowieka wielkim.
Nie przypadkowo więc Szkoła Podstawowa Nr 6 w Przemyślu obrała za swojego patrona właśnie Ojca Świętego Jana Pawła II, deklarując w ten sposób, że pragnie kierować się w swoim działaniu naukami tego najwybitniejszego nauczyciela i wychowawcy wszechczasów.
     „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Te słowa Papieża - Polaka obrali sobie za motto i drogowskaz swojego działania uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu. Do Rodziny Szkół noszących to imię dołączyli oni w dniu 27 października 2005 roku, kiedy to Rada Miejska w Przemyślu podjęła stosowną uchwałę, jednak uroczyście ogłosili to światu 2 czerwca 2006 roku, w 27 rocznicę I Pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny.
 W tym właśnie dniu w szkole miały miejsce wydarzenia związane z uroczystym nadaniem jej imienia Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wręczeniem sztandaru. Ta historyczna dla szkoły chwila rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Benedykta, Cyryla i Metodego na Os. Kazanów. Proboszcz parafii Ks. Aleksander Burdzy przywitał zaproszonych gości oraz krótko przedstawił sylwetkę Ojca Świętego. Przewodniczył Eucharystii i homilię wygłosił Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik. W czasie Mszy, którą koncelebrowało 6 kapłanów, i w której licznie uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i przybyli goście, Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia sztandaru szkoły. Sztandar został wykonany w pracowni haftu Krystyny Duchniak wg. projektu p. Jana Jawornickiego.
     Po zakończonej Eucharystii, w podziękowaniu za akt poświecenia sztandaru oraz udzielone arcypasterskie błogosławieństwo, dyrektor szkoły wręczył Ks. Arcybiskupowi pamiątkowy album Rodziny Szkół imienia Ojca Świętego Jana Pawła II , w którym wśród kilkuset innych szkół z terenu Polski znalazło się miejsce także dla przemyskiej „Szóstki”. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli w uroczystym orszaku prowadzonym przez poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 6 oraz poczty innych przybyłych szkół noszących imię Jana Pawła II ( Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzechowcach, Szkoła Podstawowa w Sierakośćcach, Zespół Szkół w Krównikach oraz Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie) do budynku szkoły, gdzie w jej holu odsłonięto tablicę upamiętniającą Patrona. Ceremonii odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: Prezydent Miasta Przemyśla pan Robert Choma oraz Dyrektor SP 6 pan Tomasz Dziumak, zaś poświęcił ją Ks. Abp Józef Michalik. Po tej ceremonii nastąpił moment wbicia w drzewce sztandaru pamiątkowych gwoździ. Dokonali tego honorowi goście oraz jego fundatorzy.
     Dalszym punktem uroczystości była część oficjalna, która odbyła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Tam po wprowadzeniu sztandarów, wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości, dyrektor szkoły - pan Tomasz Dziumak – wygłosił przemówienie oraz odczytał uchwałę Rady Miasta o nadaniu szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II, zaś przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Hayder- akt nadania szkole sztandaru. Po tym momencie nastąpiła podniosła chwila prezentacji sztandaru i przekazania go uczniom szkoły. Podczas tej części uroczystości głos zabrali również: Ksiądz Infułat Stanisław Zygarowicz, Poseł p. Wojciech Pomajda, Podkarpacki Kurator Oświaty p. Maciej Karasiński, Prezydent Miasta Przemyśla p. Robert Choma. Wszyscy oni zwrócili uwagę na bardzo istotny fakt, mianowicie na to, że nauka i praca w placówce noszącej imię Jana Pawła II to nie tylko wielki zaszczyt, ale przede wszystkim ważne i zobowiązujące zadanie. Teraz jeszcze bardziej trzeba pamiętać o słowach Papieża i jeszcze więcej od siebie wymagać w codziennej pracy dla siebie i innych.
Tę część obchodów zakończył wzruszający program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów szkoły, uwzględniający najważniejsze chwile z życia Papieża-Polaka. Całość programu uświetnił występ szkolnego chóru oraz prezentacja multimedialna ukazująca dzieciństwo, młodość i pracę apostolską Piotra naszych czasów.
     Po zakończeniu części artystycznej goście udali się do Szkolnej Izby Pamięci Jana Pawła II, którą uroczyście otworzył i poświęcił Ks. Inf. Stanisław Zygarowicz. W izbie tej zgromadzone są będące w posiadaniu szkoły pamiątki związane z życiem i nauczaniem zmarłego Ojca Świętego. Dyrekcja szkoły ma nadzieję, że dzięki ofiarności uczniów, ich rodziców i innych przyjaciół szkoły ta kolekcja będzie się systematycznie powiększać.
     Niezależnie od opisanych powyżej punktów programu wszyscy obecni na uroczystościach mogli obejrzeć znajdującą się w holu szkoły - otwartą 18 maja - wystawę pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II z kolekcji Józefa Rybczyńskiego, posłuchać występu Kapeli Ludowej „ Orzechowiacy”, wpisać się do kroniki szkolnej i zjeść wspólny obiad. Ci z zaproszonych gości, którzy z powodu licznych obowiązków zawodowych nie mogli uczestniczyć w uroczystościach, przesłali na ręce dyrektora swoje gratulacje i życzenia. Są to Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Andrzej Zapałowski, poseł na Sejm RP pan Marek Kuchciński, Przewodniczący Rady Miejskiej p. Stanisław Radyk.

Źródło: SP6
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-06-2006 15:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty