1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

O G Ł O S Z E N I E - Oferta Podkarpackiego Stowarzyszenia Gospel

                                                                              O G Ł O S Z E N I E

Oferta Podkarpackiego Stowarzyszenia Gospel w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz.1817) na realizację zadania publicznego pn. „XVI Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  10 000 zł.     

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Podkarpackim Stowarzyszeniem Gospel w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

PDFogłoszenie.pdf
PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
 

 

 

 

Opublikował: Edyta Florczak | Data publikacji: 14-03-2017 13:29
Modyfikował: Edyta Florczak | Data modyfikacji: 14-03-2017 13:38