21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Formularze rekrutacyjne dotyczące udziału w projekcie można składać od 6 do 17 marca 2017 r. w godz. od 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku,  na poniższy adres biura projektu:
 
Biuro projektu: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 34), 37-700 Przemyśl.
 
Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.
 
Formularz rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić komputerowo i złożyć wydrukowaną jego wersję wraz z wymaganym kompletem załączników.
 
Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki:
 

  • Kopię dowodu osobistego - opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą, i aktualną datą,
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,
  • Oświadczenie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie,
  • Oświadczenie kobiety samotnie wychowującej dzieci (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety samotnie wychowującej dzieci.


Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym wzór Formularza rekrutacyjnego są do pobrania TUTAJ oraz na stronie internetowej projektu - www.cpk.parr.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 07-03-2017 15:54