6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

Prezydent Miasta Przemyśla działając na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym  (Dz. U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku i zaprasza do składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2017 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 47/2017 Prezydenta Miasta  Przemyśla z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2017 rok. Opracowana powinna być techniką komputerową, złożona w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem  rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji.

Oferta musi być kompletna (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje), zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS) lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją i opatrzona pieczęcią imienną.

Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem lub ewidencją).

Nie dopuszcza się składania przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, pok. nr 8,  tel. 16 675 20 48.

Załączniki:

PDF   Zarządzenie Nr 47/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2017 rok.
DOCXZAŁ. NR 2 - wzór oferty - wersja word.docx
DOCXZAŁ. NR 3 - wzór sprawozdania - wersja word.docx
DOCXoświadczenia do konkursu - wersja word.docx


 

 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 09-02-2017 12:31
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 09-02-2017 12:39