Nabór projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitallizacji Miasta Przemyśla na lata 2016 - 2023

loga_rewitalizacja.jpeg

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023. Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku z powyższym zapraszam do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji na terenie miasta Przemyśla. Za obszary rewitalizacji na podstawie przeprowadzonych analiz uznano osiedla: Stare Miasto, Adama Mickiewicza, Przemysława, Waleriana Łukasińskiego i Juliusza Słowackiego.

DOCXMapa z obszarem rewitalizacji.docx (1,06MB) (do pobrania)

Zgłaszającymi mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- partnerzy społeczni i gospodarczy,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- instytucje kultury,

- spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,

- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

- przedsiębiorcy

- organizacje pozarządowe

Projekt powinien być przedsięwzięciem skierowanym na ograniczanie/rozwiązywanie problemów społecznych lub łączyć zamierzenia inwestycyjne powiązane z przeciwdziałaniem problemom społecznym, mogą to być projekty zarówno dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym.

DOCXKarta projektu rewitalizacyjnego.docx (304,47KB) (do pobrania)

Nabór projektów trwa od 01 lutego 2017 roku do 15 lutego 2017 roku.

Zaproponowane projekty, po ich analizie zgodności z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach programów rewitalizacji, wpisane zostaną do Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.

Projekty wpisane do Programu Rewitalizacji będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przy czym wpisanie przedsięwzięcia do dokumentu nie jest tożsame
z zapewnieniem środków na jego realizację.

Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WP 2014-2020.

Wypełnione karty projektów należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:

Informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, pod nr tel. 16 675 20 52, e-mail: , a także pod nr tel. 608 241 979 – firmy opracowującej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023– Lider Projekt Sp. z o.o.

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 01-02-2017 09:54 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 01-02-2017 10:00

Na skróty