22 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AR.15 - Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Karta usługi – AR.15

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Kogo dotyczy

Prawo do otrzymania dotacji celowych z budżetu Miasta Przemyśla przysługuje osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku/obiektu wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Czas realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie do 31 marca (termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku). Złożone wnioski spełniające wymagania formalne opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Przemyśla. Następnie Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada Radzie Miejskiej w  Przemyślu propozycje udzielenia dotacji. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Przemyślu w drodze uchwały budżetowej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (załącznik do Uchwały Nr 50/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2018 r.).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 3. Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 4. Aktualne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, jeśli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 5. Program prac konserwatorskich, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 6. Harmonogram i kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
 7. Zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych na ubieganie się o wnioskowaną dotację oraz na przeprowadzenie prac konserwatorskich objętych dotacją lub pełnomocnictwo w tej kwestii dla wyznaczonego podmiotu,
 8. Dokumentację fotograficzną aktualnego stanu zachowania zabytku.

Opłaty

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o chronię zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 710, z późn. zm.) 
 2. Uchwała Nr 50/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dane urzędu:

URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU – WYDZIAŁ ARCHITEKTUR

Dane adresowe

ul. Ratuszowa 1 (II piętro), 37-700 PRZEMYŚL

Numery telefonów

16 675 20 44

Adres email

Uwagi

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1781 z późniejszymi zmianami) Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, 37-700 Przemyśl, Rynek 1. Dane osobowe strony zbierane są
w celu prowadzenia ww. postępowania administracyjnego. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Strona BIP

http://bip.przemysl.pl

Miejsce składania dokumentów

KANCELARIA OGÓLNA, RYNEK 1, PARTER

37-700 PRZEMYŚL

Dni i godziny

Godziny urzędowania:

Poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do godz. 16.00

 

 

 

 

……………………………………

Opracował (data i podpis)

 

 

 

 

…………………………………

Kierownik jedn. organizacyjnej urzędu (data i podpis)

 

 

 

 

…………………………………

Dokonał weryfikacji w OKK (data i podpis)

 

 

 

 

……………………………….....

Sekretarz Miasta

(data i podpis)

 

Załączniki: 

DOCX1._Karta_uslugi_-_Wniosek_o_udzielenie_dotacji_na_prace_konserwatorskie.docx (32,72KB)

DOC2._Wniosek_o_udzielenie_dotacji.doc (167,00KB)

Opublikował: Ewelina Chachura | Data publikacji: 30-01-2017 10:21
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 11-05-2022 10:20