-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rewitalizacja - definicje i wytyczne

Gmina Miejska Przemyśl opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023. Program będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki z Unii Europejskiej na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizowanym m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

Program rewitalizacji: Opracowany i przyjęty przez jednostkę samorządu terytorialnego (uchwałą rady) i koordynowany przez tę jednostkę, wieloletni program w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, a także środowiska naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania oraz system ich wdrażania, których celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji lub przywróceniu funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką.

Rewitalizacja: to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023” zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie wsparcia rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W planowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych uczestniczą wszyscy zainteresowani interesariusze (m.in. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). 

Zachęcamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”.

Dla zainteresowanych:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-01-2017 14:17