14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023

loga_rweitalizacja.jpeg

Informujemy, że Gmina Miejska Przemyśl realizuje projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu: 104 105,00 zł

Wartość dofinansowania: 93 694,50  zł (90% - 85% Fundusz Spójności i 15% Budżet Państwa)

Celem projektu jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016 -2023. Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez samorząd gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej
i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów problemowych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.          

Program będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na realizację działań rewitalizacyjnych.

Planowanym efektem będzie przeprowadzenie procesu rewitalizacji wyznaczonych obszarów na terenie miasta Przemyśla, a tym samym poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców, poprzez zwiększenie atrakcyjności  miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 zostanie opracowany w oparciu
o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie wsparcia rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji
w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-01-2017 14:06