10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sygnalna informacja o sytuacji na przemyskim rynku pracy w 2016r.

Według stanu na 31.12.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowanych było 8.529 bezrobotnych tj. o 118  osób więcej niż w miesiącu poprzednim. W porównaniu do stanu z grudnia 2015r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 607 osób tj. 6,6%.

zarejestrowani_bezrobotni.jpeg

Ilość bezrobotnych zamieszkałych w Przemyślu w końcu grudnia 2016r. wynosiła 3.866 osób (tj. 45,3% ogółu bezrobotnych) i w porównaniu do stanu z grudnia 2015r.  była mniejsza o 234 osoby, a ilość bezrobotnych zamieszkałych w powiecie ziemskim była mniejsza  o 373 osoby i na koniec grudnia 2016r. wynosiła 4.663 osoby  (tj. 54,7 % ogółu bezrobotnych).

zarejestrowani_bezrobotni_powiaty.jpeg

Stopa bezrobocia (procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo).

LP.

Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia wg stanu na:

31.12.2015r.

30.11.2016r.*

1.

POLSKA

9,8

8,2

2.

Województwo Podkarpackie

13,2

11,4

3.

Powiat przemyski

17,7

16,2

4.

Miasto Przemyśl

15,1

14,1

 *brak danych na koniec grudnia 2016r.

W 2016r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w siedmiu gminach, w tym największy w gminach:  Orły o 90  osób, Żurawica o 69 osób, Bircza o 64 osoby i w gminie Przemyśl o 64 osoby.  Prawie na niezmienionym poziomie pozostała ilość bezrobotnych w gminach: Krasiczyn, Krzywcza i Stubno.

Napływ i odpływ bezrobotnych w 2016r.

W 2016r. w urzędzie pracy zarejestrowało się 9.465 nowych bezrobotnych, (w roku poprzednim 9.605 osób). Z ewidencji bezrobotnych wykreślono 10.072 osób  (w roku poprzednim 10.645 osób).

Przyczyny wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w  2016r.

Wyszczególnienie

Liczba osób

podjęcia pracy niesubsydiowanej

3.370

podjęcia pracy subsydiowanej

1.542

z tego

prac interwencyjnych

319

robót publicznych

286

podjęcia działalności gospodarczej

186

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia

290

bon na zasiedlenie

146

bon  zatrudnieniowy

0

refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia

201

rozpoczęcia realizacji ind. programu zatrudnienia socjalnego (CIS)

114

rozpoczęcia szkolenia

142

rozpoczęcia stażu

590

rozpoczęcia prac społecznie użytecznych

211

skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych

171

odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy

125

niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy

2.735

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego

556

podjęcia nauki

56

osiągnięcia wieku emerytalnego

69

nabycia praw emerytalnych lub rentowych

56

nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego

105

innych przyczyn

344

Struktura bezrobotnych

Wg stanu na 31.12.2016r.r. wybrane kategorie bezrobotnych przedstawiały się następująco:

  • kobiety stanowiły 51,3%  ogółu bezrobotnych (4.373 osoby w tym 2.350  zamieszkałych  na wsi); w porównaniu do stanu z grudnia 2015r. udział kobiet  w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,4%. W ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet 1.406 osób tj. 32,2% stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (w grudniu 2015r. odpowiednio 1301 osób i  28,0%).
  • z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 845 osób, które stanowiły 9,9% w ogólnej liczbie  bezrobotnych (w grudniu 2015r. odpowiednio: 1.072 i 11,7%).  W omawianej populacji bezrobotni mieszkańcy wsi stanowili 75,0% (w grudniu 2015r. – 71,4%).
  • osoby poprzednio pracujące w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 79,1% (w grudniu 2015r. – 77,1%). W ogólnej liczbie poprzednio pracujących, osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowiły 5,0% (w grudniu 2015r. -  6,0%).
  • osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki stanowiły 4,0% (345 osób) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu 2015r. odpowiednio: 5,2% i 477 osób).
  • cudzoziemcy stanowili 0,4% (32 osoby) w ogólnej liczbie bezrobotnych (w grudniu 2015r.  odpowiednio: 0,4% i 37 osób ).

 

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wyszczególnienie

Stan na:

Wzrost/spadek w porównaniu do miesiąca poprzedniego

%  udział  w ogólnej liczbie bezrobotnych

wg stanu na 31.12.2016r.r.

31.12.2015r.

31.12.2016

W wieku do 30 roku życia

2.907

2.461

-446

28,9

W wieku do 25 roku życia

1.417

1.179

-238

13,8

Długotrwale bezrobotni

5.838

5.693

-145

66,7

W wieku powyżej 50 roku życia

2.082

2.008

-74

23,5

Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

1.448

1.493

45

17,5

Posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

25

20

-5

0,2

Bezrobotni niepełnosprawni

499

465

-34

5,5

Wg stanu na 31.12.2016r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu znajdowało się 239 osób poszukujących pracy (nie posiadających statusu osoby bezrobotnej) w tym 161 osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu (w grudniu 2015r. odpowiednio: 211 osób  poszukujących pracy i 156 osób niepełnosprawnych).

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

W 2016r. na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych wydatkowano łącznie kwotę 20.047.790,65 zł  z tego na realizację:

projektów systemowych współfinansowanych z EFS

  • „RPO”  - 1.420.919,84 zł
  • „POWER” - 5.235.693,36 zł

programów z rezerwy Ministra1.302.830,59 zł

refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia bezrobotnych w wieku do 30 roku życia - 1.644.369,90 zł

pozostałych form pomocy zgodnie z ustawą (limit) - 10.443.976,96 zł

procentowy_udział.jpeg

Ponadto w 2016r. w ramach  środków limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w kwocie 450.000,00 zł , z kształcenia ustawicznego skorzystało 54 pracodawców -  sfinansowano koszty kształcenia 231 osób.

Osoby bezrobotne w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu

– stan w końcu grudnia 2016r.

Wyszczególnienie

Razem

kobiety

osoby bezrobotne zatrudnione

przy pracach interwencyjnych

271

142

przy robotach publicznych

101

55

osoby bezrobotne odbywające

szkolenie

0

0

staż

301

203

w tym w ramach bonu stażowego

0

0

prace społecznie użyteczne

75

46

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w 2016r.

W 2016r. w dyspozycji PUP było 3.318 ofert pracy i aktywizacji zawodowej  (w 2015r. – 2.902 oferty). W ogólnej liczbie ofert 61,4% stanowiły oferty subsydiowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego (w  2015r. 61,2%).

oferty_pracy.jpeg

Wśród wolnych miejsc zatrudnienia zgłoszonych do PUP  w 2016r. – 48,2% stanowiły miejsca pracy utworzone w ramach środków własnych pracodawcy (w 2015r. 53,6%).

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

Zgłoszone do PUP

 

Wzrost/spadek

2015r.

2016r.

ogółem

2.902

3.318

416

z ogółem

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa

2.100

2.443

343

miejsca aktywizacji zawodowej

802

875

73

z tego

staże

608

664

56

prace społecznie użyteczne

184

211

27

dla niepełnosprawnych

97

86

-11

POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG MIASTA I GMIN W 2016 R.

Wyszczególnienie

Bezrobotni

Zarejestrowani

wg stanu na:

w tym:

Nowo

zarejestrowani bezrobotni

"napływ"

Wyrejestrowani

bezrobotni

"odpływ"

W tym

z powodu

podjęcia

pracy

ogółem

Z tego

pracy

niesubsydio-wanej

Kobiety

 

 

Z prawem

do zasiłku

 

 

Zwolnieni z

przyczyn

dot. zakładu pracy

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

W tym w wieku do 25 lat

31.12.2015

31.12.2016

 

 

 

 W 2016r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OGÓŁEM

9136

8529

4373

845

334

7699

1179

9465

10072

4912

3370

z tego:

Powiat grodzki

4100

3866

2023

211

137

3494

340

3992

4226

2149

1537

Powiat ziemski

   w tym:

5036

4663

2350

634

197

4205

839

5473

5846

2763

1833

Gmina

Bircza

553

489

251

60

16

445

88

492

556

214

146

Gmina

Dubiecko

610

590

284

79

27

538

127

641

661

274

192

Gmina

Fredropol

411

353

176

48

10

318

69

425

483

215

141

Gmina

Krasiczyn

381

383

191

46

19

341

58

448

446

202

135

Gmina

Krzywcza

325

323

165

51

9

287

66

409

411

192

115

Gmina

Medyka

446

436

215

51

12

389

76

536

546

276

174

Gmina

Orły

533

443

215

64

21

395

72

565

655

333

216

Gmina

Przemyśl

637

573

306

93

35

516

102

726

790

384

251

Gmina

Stubno

268

270

122

23

8

254

51

292

290

158

128

Gmina

Żurawica

872

803

425

119

40

722

130

939

1008

515

336

zarejestrowani_bezrobotni_k_miesiąca.jpeg

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 17-01-2017 13:00