5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

Informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

Wyniki konkursu dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej urzędu www.przemysl.pl,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

W przypadku przyznania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

  • oświadczenie o przyjęciu dotacji,
  • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy powinny one być zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
  • potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana dotacja.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem i opatrzone pieczęcią imienną.

PDFRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku...pdf
DOCXWzor_sprawozdania.docx
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 11-01-2017 13:34
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 11-01-2017 13:52