9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin Udziału w elektronicznych konsultacjach społecznych dotyczących wzniesienia Pomnika Polskich Termopil w Przemyślu

Organizator i czas trwania konsultacji społecznych dotyczących wzniesienia pomnika

1. Organizatorem konsultacji jest Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, REGON: 650900341

 Głosowanie rozpocznie się 15 grudnia 2016 roku, a zakończy się 15 stycznia 2017 roku.

Głosowanie jest skierowane do osób zameldowanych w Gminie Miejskiej Przemyśl.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konsultacji może być każda osoba fizyczna,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikiem konsultacji może być również osoba nieletnia o ograniczonej zdolności do czynności prawnych posiadające nie mniej niż 16 lat w dniu głosowania.
 3. Uczestnikiem konsultacji nie mogą być osoby pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych.
 4. Uczestnik konsultacji musi być zameldowany na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
 5. Uczestnik ma możliwość oddania wyłącznie jednego głosu na jedną z prezentowanych propozycji.
 6. Uczestnik biorący udział w konsultacjach podaje następujące dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • adres e-mail.
 • warunkiem oddania ważnego głosu jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rozstrzygnięcia wyniku niniejszych konsultacji.

8. Warunkiem zaliczenia oddanego zgodnie z niniejszym Regulaminem konsultacji jest potwierdzenie unikalnego adresu URL przesłanego na podany w formularzu adres e-mail.

9. Oddany poprzez formularz głos jest nieważny w następujących przypadkach:

 • Gdy nr PESEL został już użyty do oddania głosu. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat o następującej treści: „Ty lub ktoś bez Twojej wiedzy użył już tego Nr PESEL oddając głos w głosowaniu. Jeśli ktoś bezprawnie użył Twojego nr PESEL niezwłocznie prosimy o zgłoszenie tego faktu do Kancelarii Prezydenta Miasta telefonicznie: 166752091 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00”.
 • W przypadku stwierdzenia działania niepożądanego osób trzecich i prób nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania w takim przypadku wszelkie dane z pól formularza zostaną przekazane właściwym organom ścigania.
 • Gdy w czasie 24 godzin od chwili udzielenia odpowiedzi za znaczona odpowiedź nie zostanie potwierdzona poprzez link otrzymany w wiadomości przesłanej na adres email wpisany w formularzu do głosowania.
 • Gdy po zakończeniu konsultacji, podczas weryfikacji danych odnotowany zostanie fakt, iż biorący w nich udział nie jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Przemyśl.
 • Uzupełnione przez biorącego udział w konsultacjach dane w formularzu zostają zapisane do tworzonej elektronicznej bazy danych w chwili potwierdzenia głosu poprzez kliknięcie w unikalny link przesłany w wiadomości e-mail.

 

9. Po zakończeniu głosowania zgromadzone dane zostaną poddanie weryfikacji pod kątem:

 • zgodności nr PESEL z Imieniem i Nazwiskiem głosującego;
 • potwierdzenia miejsca zameldowania w Gminie Miejskiej Przemyśl.

10. Udział w głosowaniu jest bezpłatny.

11. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w konsultacjach społecznych dotyczących wzniesienia pomnika jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia internetowego głosowania. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie na podstawie przepisów prawa. Każdy, którego dotyczą przetwarzane dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

12. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania internetowego dotyczących wzniesienia pomnika.

a). Wyniki głosowanie ustali Komisja weryfikacyjna w składzie:

- Rafał Porada – Kierownik Biura Informatycznego,
- Jacek Kwaśny – Członek Komisji,
- Janusz Nowiński – Członek Komisji,

ustala w oparciu o raport z głosowania, ile głosów uzyskały poszczególne propozycje.

b). Wyniki głosowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej Miasta www.przemysl.pl w terminie do 7 dni od daty zakończenia głosowania. 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 13-12-2016 10:04