19 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Oferta musi zostać złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
 2. Oferty opracowane techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnego: rodzaju i tytułu zadania przewidzianego do realizacji (patrz cz. I ogłoszenia).
 3. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne (wszystkie pola wymaganego formularza muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie informacje; oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki), złożone
  w przewidzianym terminie.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem i opatrzona pieczęcią imienną.
 5. Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty muszą być potwierdzone
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu (zgodnie ze statutem i KRS lub innym właściwym rejestrem).
 6. Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie.
 7. Podmioty, które składają kilka ofert w ramach jednego konkursu powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie (dotyczy również organizacji kilku turnusów), przy czym mogą tylko w jednej kopercie złożyć komplet załączników, oznaczając jednocześnie
  w kolejnych ofertach, gdzie znajdują się załączniki.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy na określone w ogłoszeniu zadanie wpłynie tylko jedna oferta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. hm. I. Kossowskiej 1, tel. 16 675 20 48.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017r. w załączeniu:

PDF   Zarządzenie Nr 394/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku
DOCXWzór oferty - wersja word.docx
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-11-2016 14:00
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 30-11-2016 14:10