20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacje dotyczące projektu pt. "Staż+Szkolenie=Zatrudnienie"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Staż + Szkolenie  = Zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy  - projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 - 30.06.2018
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie 
loga_PARR.jpeg
Grupa docelowa objęta projektem są to osoby długotrwale bezrobotne powyżej 12 miesięcy od momentu ostatniej rejestracji w PUP oraz powyżej 29 roku życia. Projektem zostanie objętych 72 osoby w tym 44 kobiety 26 mężczyzn, w  dwóch edycjach każda po 36 osób. 
 
Formy wsparcia w projekcie:
Wszyscy uczestnicy projektu przejdą diagnozę potrzeb indywidualnych oraz poradnictwo zawodowe zakończone Indywidualnym Planem Działania. Dla uczestników projektu przewidziano  także grupowe poradnictwo zawodowe prowadzone przez zewnętrznych doradców zawodowych w grupach  po 12 osób. 
 
Na podstawie  diagnoz oraz Indywidualnych Planów Działań  uczestnicy  projektu przejdą  szkolenia zawodowe. Szkolenia zawodowe zostaną przeprowadzone przez wykonawców zewnętrznych będą miały na celu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych przez uczestnika projektu. Średni czas szkolenia zawodowego to 150 godzin.
 
Po zakończeniu szkolenia rozpoczną się płatne ośmio miesięczne staże zawodowe, odbywane w podmiotach gospodarczych które zgłosiły swój udział w projekcie z chęcią zatrudnienia po zakończonym stażu uczestnika projektu. Przedsiębiorcy przyjmujący na staż zobowiązani będą zatrudnić stażystę przez min. 3 miesiące.
 
Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia jest zatrudnienie 29 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku powyżej 29 lat zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego w terminie 30.06.2018 r.   

Bardziej szczegółowe informacje o powyższych projektach oraz wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie www.parr.pl w zakładce Projekty
staż_szkolenie_PArr.jpeg
KONTAKT
Biuro projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II pięto, pokój nr 32) 
37-700 Przemyśl
tel. (16) 676 09 85, 
e-mail:
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-11-2016 13:33