13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2016 r. do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym w rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w ogłoszeniu konkursu.

4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularzu muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane informacje).

5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.

6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, tel. 16 675-20-48.

W załączeniu:
PDF   Zarządzenie Nr 325/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”
PDFZałącznik do zarządzenia
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 06-10-2016 11:52
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 06-10-2016 12:46