11 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje dla kultury.

Informacje o naborze

Nr naboru RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.4 Kultura

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od 30 września  2016 r. do dnia 16 listopada 2016 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez kuriera traktowane jest jak doręczenie osobiste.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec  2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WPhttps://gw.podkarpackie.pl 
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowiew godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane1 i/lub zakup wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem2 , w celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu.
 2. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w zakresie zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu i zabezpieczenia przed zagrożeniami.
 3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie w bezpośrednim ich otoczeniu (tylko jako element większego projektu).
 4. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów.
 5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń (tylko jako element większego projektu).
 6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu).

[1] W rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014.1446 z późn. zm.)

[2] j.w.

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 4. instytucje kultury,
 5. organizacje pozarządowe,
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 7. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA:
Jeden podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu może być samodzielnym wnioskodawcą lub liderem lub partnerem wyłącznie w jednym projekcie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.4 Kultura przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

90 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu

 • zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi:

 1. poniżej 2 000 000 EUR (8 734 200,00 PLN)- dla projektów:
  1. dotyczących obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,
  2. mieszczących się w zakresie obszarów tematycznych:
   • dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
   • dotyczących rozwoju czytelnictwa w mieście wojewódzkim,
   • dotyczących rozwoju sztuki współczesnej w mieście wojewódzkim,
   • dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki,
  3. wynikających z Kontraktu Terytorialnego,
  realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO.
 2. 5 000 000 EUR (21 835 500,00 PLN) - w pozostałych przypadkach.

UWAGA: 
Zastosowano kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych miesięcznych walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie naboru, tj. 4,3671 PLN (z uwagi na demarkację z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko). Przyjęty kurs euro będzie obowiązywał również w umowie o dofinansowanie projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych projektu
 • dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania

 • Projekty dotyczące wyłącznie zabytków ruchomych: 1 000 000 PLN
 • Pozostałe projekty: 3 000 000 PLN

Minimalna kwota dofinansowania

 • Projekty dotyczące wyłącznie zabytków ruchomych: 200 000 PLN
 • Pozostałe projekty: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

 • Nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

 • Nie dotyczy

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa: 
Regulamin konkursu (PDF, 398.47 KB) 

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF,234.13 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.52 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  1. 3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (PDF, 908kB )
   3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 94kB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 1.1 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – infrastruktura kultury. (PDF, 1.59 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 347.33 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla działania 4.4 Kultura: 
  1. 7.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji technicznej, (DOCX, 89KB) 
   7.2 Kryteria formalne wyboru projektów, (DOC, 122KB)  
   7.3 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku. (DOC, 213 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 4.4 Kultura:
  1. 8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów, (DOC, 184kB) 
   8.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu.(DOC, 184kB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  1. 9.1 Wzór umowy, (ZIP,10MB) 
   9.2 Wzór porozumienia, (ZIP,10MB)
   9.3 Wzór decyzji. (ZIP,10MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.
 • Nie będą wspierane projekty dotyczące budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. Możliwe będą inwestycje infrastrukturalne mające na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych wyłącznie w zakresie edukacji kulturalnej.
 • Nie będą wspierane projekty dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, takie jak wystawy, festiwale itp.
 • Wsparcia nie uzyskają przedsięwzięcia polegające wyłącznie na odnowie, przebudowie zabytkowych parków i innych form zaprojektowanej zieleni oraz zabytkowych cmentarzy.
 • Wyklucza się wsparcie inwestycji dotyczących zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów.
 • Wydatki na prace w otoczeniu obiektu/obiektów mogą stanowić nie więcej niż 20% wydatków kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 200 000 PLN.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie.

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Małgorzata Siek, tel. 17 747 66 26
 • Pani Fabiola Nowak, tel. 17 747 66 58
 • Pani Karolina Serwińska 17 747 63 28

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32 

Odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem:

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego

Opublikował:  | Data publikacji: 27-09-2016 14:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-09-2016 14:19