14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowa rekrutacja do dwóch projektów PARR

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do 28 września do dwóch projektów „Czas na przedsiębiorcze kobiety” oraz „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”.

 


 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 28 września 2016 r. na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 34), 37-700 Przemyśl

(biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 - 16.00 )

 

Formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo i złożyć wydrukowaną jego wersję wraz z wymaganym kompletem załączników.

 
Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki:
 • Kopię dowodu osobistego - opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,
 • Oświadczenie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie,
 • Oświadczenie kobiety samotnie wychowującej dzieci (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety samotnie wychowującej dzieci.

Pragniemy przypomnieć, iż z pośród kobiet, które złożą formularze rekrutacyjne do projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”, wyłonione zostaną trzy grupy uczestników liczące po 14 kobiet  (po jednej grupie w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie). W poszczególnych lokalizacjach  będą odbywać się  szkolenia oraz organizowane będzie doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu.


Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu  „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanego w ramach działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 28 września br. na poniższy adres biura projektu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro, pokój nr 27)
37-700 Przemyśl
(biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 - 16.00 )

Formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić komputerowo i złożyć wydrukowaną jego wersję wraz z wymaganym kompletem załączników.

Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki:
 • Kopia dowodu osobistego - opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,
 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydaną przez uprawniony organ (dotyczy wyłącznie osób powołujących się dodatkowo na status osoby niepełnosprawnej) - opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą.
Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym wzór Formularza rekrutacyjnego można pobrać klikając tutaj (dokumenty są zamieszczone na dole strony).

Pragniemy przypomnieć, iż z pośród osób, które złożą formularze rekrutacyjne do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wparcia przedsiębiorczości”, wyłonione zostaną trzy grupy uczestników liczące po 15 osób  (po jednej grupie w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie). W poszczególnych lokalizacjach  będą odbywać się  szkolenia oraz organizowane będzie doradztwo dotyczące przygotowania biznes planu.
 
Projekt adresowany jest w szczególności do kobiet (będą stanowić min. 60% uczestników)
 
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-09-2016 14:20