22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Rzeszowskiej Akademii Fotografii w Rzeszowie

Oferta Rzeszowskiej Akademii Fotografii w Rzeszowie złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 06. 09. 2016r. Rzeszowska Akademia Fotografii w Rzeszowie złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mrożek. Życie warte jest życia” Epilog.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Rzeszowską Akademię Fotografii w Rzeszowie spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 5 000 zł.      .

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Rzeszowską Akademią Fotografii w Rzeszowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

PDFOferta_07.09.pdf
PDFOgłoszenoe_07.09.pdf

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-09-2016 10:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-09-2016 10:35