ZREALIZOWANE WNIOSKI ZARZĄDÓW OSIEDLI

ZREALIZOWANE WNIOSKI ZARZĄDÓW OSIEDLI

Zarząd Osiedla

Nr 1

„Stare Miasto”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

27.05.2015

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

01.04.2016

Wniosek o dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

Urząd Miejski zapewnił dotację na zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

24.05.2016

Prośba o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego na wysokości kładki pieszo-rowerowej.

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego powyższy wniosek zaopiniowała pozytywnie. Uzupełniono oznakowanie na w/w przejściu o dodatkowe znaki, celem zwiększenia bezpieczeństwa na wskazanym odcinku.

10.11.2016 Prośba o dofinansowanie spotkania seniorów i dzieci w SP nr 1. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku na kwotę 400 zł.
24.05.2017 Prośba o przesunięcie znaku D-18 i likwidacja 1 miejsca parkingowego dla ułatwienia ruchu autobusów jadących na Rybi Plac Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego powyższy wniosek zaopiniowała pozytywnie. Zlecono wykonanie do 07.07.2017
18.05.2018 Prośba o zabezpieczenie kwoty 1000 zł na organizację Pikniku Rodzinnego  w Szk. Podst. Nr 11 w dniu 29.05.2018 r. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 2

„Kmiecie”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

17.06.2015

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego realizowanego dla mieszkańców osiedla.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

25.08.2015

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego na zakończenie lata.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

30.03.2016

Prośba o wykonanie remontu chodnika i schodów prowadzących od ul. Wybrzeże Jana Pawła II w kierunku plaży nad Sanem.

Przeprowadzono remont wymienionej we wniosku infrastruktury.

27.04.2016

Prośba o zabezpieczenie toalet przy boisku na czas zawodów sportowych organizowanych dla młodzieży.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zabezpieczył imprezę poprzez  ustawienie toalet.

1.07.2016 Prośba o dofinansowanie Pikniku „święto Osiedla Kmiecie” Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
20.04.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego Otwarcie Parku Sportowo-Rekreacyjnego Kmiecie na kwotę 500 PLN. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
29.05.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku na dzień dziecka w dniu 3.06.2017 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

 

Zarząd Osiedla

Nr 3

„Warneńczyka”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

02.11.2015

Prośba o zamontowanie nowej szyby w gablocie informacyjnej.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej zamontowali nową szybę.

22.07.2015

Wniosek o zapewnienie bezpieczeństwa na ul. Dolińskiego.

Na wspomnianej ulicy ustawiono znak B-33 „ograniczenie prędkości” do 40 km/h.

06.11.2015

Prośba o umieszczenie ulic Dolińskiego i Goszczyńskiego w miejskim planie odśnieżania.

Ujęto wskazane przez Zarząd Osiedla ulice w planie odśnieżania na sezon 2015/2016.

16.12.2015

Prośba o dofinansowanie  Imprezy Mikołajkowej.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację Mikołajek.

24.05.2016

Prośba o zmianę siedziby Zarządu Osiedla.

Przeniesiono biuro do nowej siedziby.

21.12.2016 Prośba o dofinansowanie  Imprezy Mikołajkowej w pomieszczeniach Przedszkola nr 12 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację Mikołajek.
3.02.2017 Prośba o zlokalizowanie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Dolińskiego Zgoda na przejście dla pieszych w ciągu ulicy Dolińskiego, zlecono ZDM wykonanie oznakowania.
20.05.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego „Wspólna zabawa od juniora do seniora” . W dniu 19.05.2017 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
24.07.2017 Prośba o ustawienie lustra na wyjeździe z ulicy Goszczyńskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie zlecono ustawienie lustra do 6.10.2017

 

Zarząd Osiedla

Nr 4

„Lipowica”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

24.06.2015

Wniosek o naprawę ubytków w nawierzchni jezdni ul. Sanatoryjnej i ul. Łokietka.

Remont cząstkowy przedmiotowych ulic został zrealizowany przez Zakład Robót Drogowych na ul. Sanatoryjnej oraz na ul. Łokietka.

29.06.2015

Prośba o przycięcie krzewów w okolicach boiska osiedlowego.

Wydział Promocji Sportu i Turystyki zlecił realizację wniosku, wykonano odpowiednie prace.

17.07.2015

Prośba o zwiększenie ilości dostarczanej wody na czas awarii sieci wodociągowej mieszkańcom przy ul. Łętowskiej.

Zapewniono zwiększone zaopatrzenie w wodę na czas awarii sieci wodociągowej.

09.09.2015

Prośba o umieszczenie znaku drogowego „ograniczenie tonażu” i umieszczenie lustra (ul. Wysockiego oraz na ul. Łokietka)

Wniosek zrealizowano poprzez umieszczenie znaku oraz ustawienie lustra.

24.11.2015

Prośba o wykonanie napraw nawierzchni ul. Źródlanej.

Zakład Robót Drogowych wykonał naprawy polegające na usunięciu kolein w nawierzchni ul. Źródlanej.

23.01.2017 Umożliwienie przedstawienia problemu budowy tymczasowego chodnika przy ul Sucharskiego na Komisji Gospodarki Miejskiej. Udział 2 przedstawicieli ZO w tym Przewodniczącego w posiedzeniu KGM 23.01.2017r. Dyskutowanie problemu z Dyrektorem ZDM.
17.03.2017

Prośba ZO  o realizacje planów inwestycyjnych na terenie osiedla:
Wycięcie drzewa Buk przy ul  Paderewskiego

Koszenie boiska osiedlowego
Zlecono wykonanie prac.
28.08.2017 Prośba o dokonanie naprawy tablic informacyjnych ul  Chrzanowskiej i Kordeckiego Nowe tablice z nazwą ulic zostaną wykonane do końca roku 2017.
9.11.2017 Prośba o dokonanie wycinki drzew przy ul. Paderewskiego i siłowni dla seniorów. Drzewo zostało wycięte 21.11.2017 r.
12.03.2018 Prośba o dokonanie naprawy nawierzchni ulic Sanatoryjnej i Obronnej Zarząd Dróg Miejskich wykonał naprawę nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków.
13.04.2018 Prośba o dofinansowanie Pikniku rodzinnego w dniu 5 maja 2018 pod nazwą” W rodzinie Bosko jest bosko” Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 5

„Salezjańskie”

 

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

09.05.2016

Prośba o zabezpieczenie środków na organizację Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

23.05.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego „Dzień dziecka”. W dniu 1.06.2017 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku
3.08.2017 Prośba o zmianę organizacji ruchu na czas budowy przy ul. Goszczyńskiego Komisja zaopiniowała pozytywnie - wprowadzono zmiany do oznakowania zakazu zatrzymywania się.
24.05.2018 Prośba o dofinansowanie pikniku  z okazji dnia dziecka ZO nr 5 w Szk. Post. nr 4   w dniu 4.06.2018 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku

 

Zarząd Osiedla

Nr 6
„Kazanów”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

25.06.2015

Prośba o zabezpieczenie środków na organizację Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

25.11.2016 Ograniczenie możliwości zatrzymywania się samochodów  blokujących przejście na schody pieszym przy ul Opalińskiego. Straż Miejska wyznaczyła dodatkowe patrole  przestrzegania oznakowanego miejsca zatrzymywania się i postoju  dla umożliwienia przejścia mieszkańcom.
25.04.2017 Prośba o podłączenie zasilania elektrycznego do wiaty obsługującej boisko i plac zabaw. Uzyskano warunki elektroenergetyczne zlecono Przemyskiej Gospodarce Mieszkaniowej wykonanie przyłącza ziemnego.
25.05.2017 Prośba aby każdorazowo informować Zarządy Osiedla o obradach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o omawianych tematach z danego osiedla. Zlecono Wydziałowi Komunikacji, Transportu i Dróg.
31.08.2017 Prośba o przycięcie drzew obok tarasów przy ul. Paderewskiego - zasłaniają monitoring. Przekazano zlecenie właścicielowi terenu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
22.08.2017 Organizacja pikniku Święto Kazanowa 1.10.2017 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
26.10.2017 Prośba o wyremontowanie nawierzchni ul Kordiana obok nr 7 Zakład Dróg Miejskich wykonał naprawę w miesiącu październiku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 7

„Winna Góra

 
 

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

06.05.2015

Prośba  o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miasta zapewnił dotację Pikniku.

12.06.2015

Prośba o wpisanie  ulic z terenu osiedla do planu sprzątania 2015.

Teren osiedla został oczyszczony w dniach 14 i 15 lipca przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

26.06.2015

Wniosek o zmianę lokalizacji siedziby  Zarządu Osiedla.

Została podpisana nowa umowa na siedzibę Zarządu Osiedla.

06.07.2015

Prośba o zamontowanie tablicy informacyjnej.

Nowa tablica została zamontowana.

07.09.2015

Wniosek o ustawienie znaku drogowego D-4a „droga bez przejazdu”.

Znak ustawiono.

25.11.2015

Prośba o zamontowanie barier ochronnych przy skrzyżowaniu ul. 29-go Listopada i Borelowskiego.

Przedmiotowe bariery w ilości 3 sztuk zostały ustawione przez Zarząd Dróg Miejskich.

13.05.2016

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

21.06.2017 Prośba o dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę. Urząd Miejski zapewnił dotację na wyjazd dzieci.
1.09.2017 Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w dniu 9.09.2017 wspólnie z ZO nr 19. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
31.08.2017 Prośba o naprawę wyłomów na ul. Glinianej Zlecono wykonanie napraw Zakładowi Robót Drogowych
31.08.2017 Prośba o naprawę schodów pomiędzy ul. Chrobrego/ Wyspiańskiego Wykonano niezbędne naprawy konieczny jest remont kapitalny zaplanowany na rok 2018.
08.08.2017 Organizacja pikniku rodzinnego w dniu 9.09.2017 r. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 8

„Rogozińskiego”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

20.04.2016

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

06.05.2016

Prośba o wykonanie tablicy informacyjnej wg własnego projektu Zarządu Osiedla na ul. Rogozińskiego.

Wykonano i zamontowano tablicę.

18.10.2016 Prośba o  wykonanie napraw schodów na „skrócie I”  osiedla „Winna Góra” Zlecono wykonanie naprawy przez ZDM w miesiącu grudniu 2016 r.
29.11.2016 Prośba o ujęcie napraw nawierzchni ul Glinianej w planie ZDM na rok 2017. Remont ul Glinianej wpisano do planu 2017r.
27.04.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego w dniu 11.05.2017 na boisku przy ul Focha. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
14.05.2018 Prośba o zapewnienie wsparcia finansowego Pikniku Międzyosiedlowy Turniej Piłkarski w dniu 15.06.2018r. boisko przy ul Focha Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 9

„Zygmunta Krasińskiego”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

26.05.2015

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

08.03.2016

Wniosek o wyregulowanie świateł na przejściu dla pieszych przy ul. 3-go Maja, obok apteki „Niezapominajka” – długi czas oczekiwania na zielone światło.

Dokonano korekty programu i ręcznej synchronizacji czasu sterownika GPS i uzyskano założone programowo czasy oczekiwania pieszych na sygnał zielony.

08.03.2016

Prośba o możliwość bezpłatnego udostępnienia obiektu stadionu Czuwaj Przemyśl na organizację pikniku oraz wsparcie finansowe pikniku.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji udostępnił bezpłatnie stadion. Piknik odbył się 30.04.2016, Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

25.05.2016

Prośba o naprawę nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków na ul Niemcewicza.

Zarząd Dróg Miejskich wykonał niezbędne naprawy w miesiącu czerwcu.

06.06.2016

Prośba o zabezpieczenie obiektu po byłym Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec, ul. 22-Stycznia przed dalszą degradacją.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej dokonało trwałego zabezpieczenia obiektu w dniu 9 czerwca 2016r., naprawiono ogrodzenie od strony placu zabaw.

25.08.2016 Prośba o usunięcie znaku zakazu przejścia dla pieszych  ul. Krasińskiego pod wiaduktem kolejowym. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego znaki zostały zdjęte.
30.03.2017 Prośba o naprawę pozimową ul Traugutta Zarząd Dróg Miejskich wykonał niezbędne naprawy w miesiącu maju.
25.04.2017 Prośba o usuniecie wraku Dewoo Matiz z parkingu przy ul. Borelowskiego Straż Miejska odnalazła właściciela który zobowiązał się do zezłomowania pojazdu
25.04.2017 Prośba o wyremontowanie nawierzchni ul. 22 stycznia Zlecono Zarządowi Dróg Miejskich
25.05.2017 Prośba o wyremontowanie nawierzchni ul. Borelowskiego Zlecono Zarządowi Dróg Miejskich
25.05.2017 Prośba o poprawę oznakowania poziomego przejść dla pieszych przy ulicach Racławickiej i Kosynierów Zlecono Zarządowi Dróg Miejskich
26.10.2017 Prośba o zorganizowanie spotkania z mistrzem karate Michałem Igielskim Spotkanie z udziałem Prezydenta odbyło się w dniu 9.11.2017 r.
15.11.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego mikołajkowego w Przedszkolu nr 14 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 10
„Mikołaja Kopernika”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

10.09.2015

Prośba o zamontowanie dystrybutorów z workami  na psie odchody.

Zamontowano w miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla dystrybutory z workami na psie odchody.

11.09.2015

Prośba o zamontowanie tablicy informacyjnej.

Zamontowano tablicę ogłoszeniowo-informacyjną.

18.11.2015

Wniosek o zmianę lokalu Zarządu Osiedla.

Przeniesiono biuro Zarządu Osiedla do nowej lokalizacji.

19.11.2015

Prośba o dofinansowanie imprezy Mikołajkowej dla dzieci.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację Mikołajek.

09.03.2016

Prośba o  wykonanie przycinki drzew i krzewów na wale Sanu i jego obrzeżu.

Przekazano wniosek Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie, który wykonał prace wskazane przez Zarząd Osiedla.

10.03.2016

Prośba o zamontowanie dodatkowych koszy na śmieci przy ul. Czarnieckiego.

Zwiększono częstotliwość opróżniania koszy na śmieci w tej lokalizacji, dodatkowo polecono Straży Miejskiej stałą kontrolę osób przepakowujących towary w tej okolicy.

01.06.2016

Prośba o dofinansowanie  Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

8.06.2016 Prośba o naprawę drogi wewnętrznej na dz. 310 obr.207. Zakład Dróg Miejskich  wykonał nową nawierzchnię i w grudniu przekazał drogę do użytkowania przez mieszkańców.
18.05.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego „Przywitanie lata” w dniu 20.06.2017. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
25.05.2018 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego "Przywitanie lata" w dn. 19.06.2018 od 16 30 do 20 00 w Szk. Podst. nr 15 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
 

Zarząd Osiedla

Nr 11

„Lwowskie”

Data zgłoszenia Treść wniosku Realizacja
24.05.2018 Prośba o dofinansowanie pikniku  z okazji dnia dziecka ZO nr 11 w Szk. Post. nr 15   w dniu 19.06.2018 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 12

„Waleriana Łukasińskiego”

 

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

09.07.2015

Prośba o pomoc w organizacji warsztatów plastycznych dla młodzieży.

Urząd Miejski zapewnił dofinansowanie dla przeprowadzenia warsztatów plastycznych dla młodzieży.

26.10.2016

Wniosek o poprawienie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworskiego i Konarskiego.

ZDM wykonał odpowiednie poziome oznakowanie ulic.

9.12.2016 Prośba o dofinansowanie spotkania mieszkańców „Święta tuż, tuż…” w Gimnazjum nr 3. Urząd Miejski zapewnił dofinansowanie dla przeprowadzenia spotkania mieszkańców w Gimnazjum nr 3.
23.05.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego dzień dziecka i zawody szachowe. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
29.05.2018 Prośba o dofinansowanie pikniku  z okazji dnia dziecka ZO nr 12  w dniu 2.06.2018 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla

Nr 13

„Przemysława”

 

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

17.07.2015

Wniosek dotyczący właściwego wyprofilowania zjazdu z ul. Przemysława na ul. Tatarską .

ZDM wykonał prace polegające na poszerzeniu nawierzchni, wbudowaniu krawężnika betonowego, wyrównaniu niwelety nawierzchni jezdni na podjeździe.

04.08.2015

Prośba o udrożnienie odpływu wód opadowych przy ul. Sucharskiego i ul. Fiszera.

Zadanie zlecone Zarządowi Dróg Miejskich, ustawiono obrzeża betonowe, aby zabezpieczyć posesję przed napływem wody opadowej, która spływała z nawierzchni jezdni.

10.09.2015

Wniosek o wykonanie i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.

Tablice zostały wykonane i zamontowane.

11.09.2015

Prośba o zamontowanie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Słowackiego.

Wykonano w porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu Osiedla  tablicę, którą ustawiono w wyznaczonym miejscu.

30.10.2015

Wniosek o uporządkowanie terenu działki nr 693 obręb 212, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Dokonano prac porządkowych, znaczącej przycinki drzew i krzewów na przedmiotowej działce.

13.11.2015

Wniosek o dokonanie zmian w organizacji ruchu na ul. Popiełuszki.

ZDM ustawił znak B-36 wraz z tabliczką T-24 po prawej stronie za zjazdem do Przychodni Rehabilitacji, dzięki czemu samochody nie będą blokowały przejazdu przed przewężeniem na tym odcinku ulicy.

26.11.2015

Prośba o wyremontowanie nawierzchni chodnika ul. Benszówny.

Zarząd Dróg Miejskich wykonał naprawy polegające na wymianie uszkodzonych kostek betonowych i krawężników.

21.09.2015

Prośba o udrożnienie odpływu wód opadowych    ul. Domowa 10 i 8.

Zadania zlecono Zarządowi Dróg Miejskich, wykonano betonowe krawężniki oraz udrożniono kratki ściekowe.

12.11.2015

Prośba o udrożnienie odpływu wód opadowych  skrzyżowanie ul. Kołodzieja z ul. Kupały.

Zlecono Zarządowi Dróg Miejskich ustawienie krawężników betonowych na odcinku ok 30 m., zapobiegających napływowi wód opadowych na posesje.

08.02.2016

Prośba o dokonanie napraw nawierzchni ul. Akacjowej.

Został wykonany remont ul. Akacjowej w ramach umowy zawartej z Zakładem Robót Drogowych.

10.03.2016

Prośba o zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i  Rakoczego, brak widoczności przy wyjeździe z ul. Rakoczego.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego zamontowano słupki blokujące postój samochodów, które ograniczały widoczność wyjeżdzającym z ul. Rakoczego.

28.04.2016

Prośba o wykonanie naprawy schodów do bloków przy ul. Słowackiego na wysokości sklepu KASIA

Zarząd Dróg Miejskich wykonał naprawę schodów betonowych.

30.08.2016 Prośba o ograniczenie populacji dzików. Urząd Miejski przygotował specjalną ulotkę jak się zachować w przypadkach kontaktu z dzikami. Urząd otrzymał pozwolenie na  selektywny odszczał dzików. Obecnie do końca 2017 r trwa  odstrzał 50 sztuk, teren został oznakowany tablicami.
25.11.2016 Prośba o odśnieżanie  w ramach AKCJI ZIMA ulic bocznych osiedla Przemysława ZDM przekazał do wykorzystania  kontakt do dyspozytora  akcji zima 16 676 82 47 aby zgłaszać  takie potrzeby.
9.12.2016 Prośba o wyremontowanie 2 balkonów przy ul Słowackiego 52 , które zagrażają przechodniom. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wykonało remont.
23.02.2017 Prośba o dokonanie remontu nawierzchni ul Balickiego od nr 2 do 10 – wyłomy po okresie zimowym. Odpowiedź ZDM naprawy wykonano 3.03.2017 r.
23.02.2017 Prośba o dokonanie napraw nawierzchni ulic wyłomy po okresie zimowym na terenie całego osiedla. Odpowiedź ZDM przyjęto do planu remontów prace nastąpią do maja 2017 r.
22.03.2017 Prośba o remont chodnika przy ul Mieszka Odpowiedź ZDM remont zostanie przeprowadzony.
15.05.2017 Prośba o wycinkę drzew przy ul Krakusa Drzewa zostały wycięte lub dokonano pielęgnacyjnego przycięcia redukujące niebezpieczeństwo dla pieszych i pojazdów
15.05.2017 Prośba o wycinkę drzew przy ul Skalnej Drzewa zostały wycięte lub dokonano pielęgnacyjnego przycięcia redukujące niebezpieczeństwo dla pieszych i pojazdów
22.05.2017 Prośba o odwodnienie bocznika  ul Sucharskiego 26,24,22 Zarząd Dróg Miejskich zlecił Przemyskiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu wykonanie dodatkowej kraty ściekowej
22.05.2017 Prośba o usunięcie azbestu z działki przy ul Grochowskiej ( dz. 68 obr. 210) Sprawę włączono do Programu usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
11.04.2017 Prośba o wycięcie samosiewów na skarpie przy ul Przemysława Samosiewy zostały usunięte 15.04.2017r
29.06.2017 Prośba o wycięcie drzew przy ul. Fiszera Zrealizowano  interwencyjną wycinkę w dniu 25.07.2017 r.
17.07.2017 Prośba o oznakowanie ulicy Demskiego od strony ul. Przemysława Oznakowanie ulicy Ojca Makarego Demeskiego będzie wykonane najpóźniej w I kwartale 2018 roku.
24.07.2017 Prośba o ograniczenie zadrzewienia przy ulicy Przemysława Zrealizowano  interwencyjną wycinkę.
24.07.2017 Prośba o zainstalowanie luster do usprawnienia ruchu drogowego ulice Tatarska/Popiełuszki oraz Basztowa/ Pelczara Komisja zaopiniowała pozytywnie zlecono ustawienie lustra do 6.10.2017.
17.07.2015 Prośba o wyremontowanie ul Tatarskiej Wykonano remont ul Tatarskiej.
31.08.2017 Prośba o posprzątanie terenu cmentarza żydowskiego przy ul. Rakoczego Wykonano przy pomocy osadzonych w ZK Medyka.
16.10.2017 Prośba o wycięcie jabłoni przy ul. Tatarskiej 36 Jabłoń została wycięta w listopadzie 2017 r.
30.01.2018 Prośba o ograniczenie zadrzewienia w okolicy ulic Przemysława/Demeskiego Wskazany obszar został oczyszczony interwencyjnie przez Zarząd Dróg Miejskich w dniu 14.02.2018.
30.01.2018 Prośba o ograniczenie zadrzewienia przy ulicy Przemysława Teren zostanie oczyszczony przez Zarząd Dróg Miejskich do końca 1 kwartału br.
30.04.2018 Prośba o uzupełnienie oznakowania ulicy Żwirowej.(od strony ul. Tatarskiej) Zlecono wykonanie oznaczeń będzie przeprowadzone do końca 2018 r.

 

Zarząd Osiedla

Nr 14

„Juliusza Słowackiego”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

16.07.2015

Prośba o zmianę organizacji ruchu, tj. zamontowanie znaku B-18 na ul. Sobótki i ul. Fabrycznej w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego zlecono Zarządowi Dróg Miejskich wykonanie przedmiotowego oznakowania.

04.09.2015

Prośba o przydzielenie miejsca parkingowego na oznakowanym parkingu przy ul. Herburtów dla mieszkanki budynku, znajdującego się przy tej ulicy.

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Wnioskodawcę poinformowano o konieczności podjęcia dalszych czynności, celem dopełnienia formalności.

19.11.2015

Prośba o dokonanie zmiany w oświetleniu ulicznym na terenie osiedla.

Włączono lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Herburtów.

 

 

Zarząd Osiedla

Nr 15

„Marii Konopnickiej”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

10.06.2015

Wniosek o rozwiązanie umowy najmu lokalu.

Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

09.09.2015

Wniosek o dofinansowanie imprezy pn. „Wyganiamy Raka”.

Urząd Miejski zapewnił dotację.

25.10.2015

Wniosek ze spotkania Przew. Zarządu Osiedla
z Prezydentem i Radnymi RM o udostępnienie przez Szkołę Podstawową nr 15 miejsca na spotkanie z mieszkańcami osiedla.

Sekretarz Miasta skierował prośbę do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15. Placówka udostępnia pomieszczenia na potrzeby Zarządu Osiedla.

01.03.2016

Prośba o remont chodnika przy ulicy Mariackiej.

Wykonano remont polegający na uzupełnieniu nawierzchni brukowej.

11.03.2016

Prośba o wykonanie naprawy krawężników oraz podniesienia studzienki przy posesji nr 87 przy ul. Wilczańskiej.

Zakład Dróg Miejskich wykonał remont krawężnika. Skierowano wniosek do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu, które poprawiło wskazaną studzienkę.

28.07.2016 Zmiana organizacji ruchu na ul. Krzywej. Komisja ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego pozytywnie zaopiniowała wniosek.
28.07.2016 Prośba zapewnienie środków na  postawienie namiotu i toalety, w czasie pikniku” Wyganiamy Raka” Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację Pikniku.
13.09.2017 Prośba o umieszczenie lustra przy ul. Konopnickiej/Wilczańskiej Zlecono Zakładowi Dróg Miejskich zamontowanie lustra do 8.11.2017 r.
6.12.2017 Prośba o dofinansowanie pikniku rodzinnego mikołajkowego w Szkole Podstawowej nr 15. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.
25.01.2018 Prośba o wykonanie remontów nawierzchni ul Kruczej i Mierosławskiego Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Sp. z o .o. dokonało niezbędnych napraw nawierzchni dróg w miejscu awarii.
7.06.2018 Prośba o dofinansowanie pikniku "Lato lato lato czeka" ZO nr 15 Konopnickiej w dniu 19.06.2018 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla
Nr 16

„Adama Mickiewicza”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

10.09.2015

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego wspólnie z SP nr 15.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

05.10.2015

Prośba o modernizację siedziby Zarządu Osiedla.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadziło remont siedziby Zarządu Osiedla.

12.05.2016

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego oraz zakup krzeseł na potrzeby zarządu.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku oraz zakupił krzesła.

15.10.2017 Prośba o zabezpieczenie środków na prezenty dla dzieci w czasie Pikniku Rodzinnego „ Mikołaj” w Szk. Podst.  Nr 5 w dniu 5.12.2017 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla
Nr 17

„Zielonka”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

14.06.2015

Prośba o wykoszenie terenu znajdującego się przy pętli autobusowej na Zielonce.

Prace zostały wykonane przez Zarząd Dróg Miejskich.

28.07.2015

Prośba o wyrównanie terenu przy ul. Grochowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich wykonał prace polegające na wyrównaniu pobocza.

21.08.2015

Prośba o poprawę oznakowania ul. Grochowskiej i ul. Ziemowita.

Zarząd Dróg Miejskich zrealizował prace dotyczące oznakowania skrzyżowania.

28.09.2015

Prośba o uporządkowanie  terenu zatoki przy ul. Grochowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich uporządkował teren.

20.11.2015

Prośba o naprawę zniszczeń po rajdzie samochodowym i przywrócenia stanu pierwotnego.

Zarząd Dróg Miejskich naprawił uszkodzenia, które powstały w czasie rajdu.

29.02.2016

Prośba o naprawę zniszczeń po wypadku samochodowym.

Zarząd Dróg Miejskich usunął zniszczenia zgodnie z decyzją ubezpieczyciela zakładającą przywrócenie stanu pierwotnego (przed wypadkiem).

01.04.2016

Wniosek o uprzątnięcie ulic na osiedlu „Zielonka”.

Czystość utrzymywana jest w ramach współpracy Straży Miejskiej z Zakładem  Karnym w  Medyce.

13.04.2016

Wniosek o ustawienie tablicy informacyjnej.

Zainstalowano tablicę informacyjną.

20.07.2016 Prośba o naprawę uszkodzeń drogi ul. Pasteura i drogi fortecznej do ul. Na Zawadach oraz skarga  na uciążliwości wiertni PGNiG przy ul. Na Zawadach. ZDM wykonał naprawę nawierzchni, po wizji lokalnej i spotkaniu z mieszkańcami Pan Prezydent zdecydował o wszczęciu postępowania „w sprawie uciążliwości od wykonywanej działalności odwiertu gazowego na działce w rejonie ulicy Na Zawadach w Przemyślu”

 

Zarząd Osiedla
Nr 18

„Rycerskie”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

24.09.2015

Prośba o zlokalizowanie przejścia dla pieszych przy II Liceum Ogólnokształcącym (ul. Glazera - ul. Sikorskiego - ul. Bolesława Śmiałego).

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu opracował plan sytuacyjny z projektem przejścia dla pieszych (lokalizacja uzyskała pozytywną opinię Komendy Miejskiej Policji), Zarząd Dróg Miejskich obniżył krawężniki i oznakował przejście.

24.09.2015

Prośba o wykonanie napraw zapewniających dobre oświetlenie ul. Bielskiego.

Pogotowie Energetyczne wykonało niezbędne naprawy opraw oświetlenia.

24.09.2015

Prośba o zwiększenie częstotliwości patroli pieszych policjantów i strażników miejskich na osiedlu.

Straż Miejska zwiększała częstotliwość kontroli prowadzonych przez patrole piesze na terenie osiedla. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji poinformował, że teren osiedla Rycerskie został objęty służbą patrolową w ramach zadania doraźnego.

23.11.2015

Wniosek dotyczący uprzątnięcia liści przy ulicach Sikorskiego, Bielskiego i Glazera.

Wskazane tereny zostały uporządkowane.

28.04.2016

 Prośba o uprzątnięcie terenu przy skarpie w okolicach mostu kolejowego przy ul. Sportowej oraz zajęcie się tą skarpą, która się osuwa.

W oparciu o oględziny terenu wszystkich działek przy ul. Sportowej (okolice mostu kolejowego), ustalono konieczność uprzątnięcia podpory mostowej (na wysokości ok. 2 m powyżej chodnika) przy ul. Sportowej, na której zgromadzone są odpady. Pozostałe tereny są okresowo koszone i porządkowane.

28.04.2016

Prośba o wycięcie drzew – lip, których korzenie rozsadzają chodnik przy ul. Bielskiego.

Zarząd Dróg Miejskich wystąpił do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, lecz nie uzyskał zgody na wycinkę – natomiast zgodnie z wydaną decyzją, drzewa zostały poddane pielęgnacji.

25.08.2016 Prośba o naprawę chodnika przy ul. Bielskiego obok budynku Plebanii. Wykonano pielęgnację drzew, Zarząd Dróg Miejskich wykonał przesunięcie obrzeży aby nie powstawały uszkodzenia.
25.08.2016 Prośba o wycięcie drzew przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego/Bielskiego. Wykonano pielęgnacyjne przycięcia drzew Wierzba i Akacja.
25.08.2016 Wniosek o naprawę ogrodzenia Cmentarza przy ul. Bolesława Śmiałego. Zakład usług komunalnych wykonał naprawę ogrodzenia  uszkodzonego w wypadku samochodowym przez nieznanego sprawcę.
18.10.2016 Prośba o dofinansowanie  imprezy dla dzieci „Mikołaj na Rycerskim” Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację Mikołaja.
12.06.2017 Prośba o wyznaczenie przystanku MZK na żądanie obok osiedla INFORE PARK przy ul Bielskiego 44 Będzie wyznaczony przystanek MZK na żądanie.
4.10.2017 Organizacja Pikniku rodzinnego "Mikołaj" 5.12.2017 Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla
Nr 19

„Krakowskie” 

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

06.05.2015

wniosek o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

12.05.2016

Prośba o środki na organizację Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

16.05.2016

Prośba o wymianę na nową tablicę informacyjną przy przystanku na ul Armii Krajowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej zamontowało tablicę informacyjną przy ul Armii Krajowej.

5.08.2016 Prośba o przeniesienie siedziby Zarządu Osiedla z ul. Chrobrego 64 na ul. Bukowa 11. Rozwiązano umowę z dotychczasowym  wynajmującym i podpisano umowę na nową lokalizację.
21.06.2017 Prośba o dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczkę. Urząd Miejski zapewnił dotację na wyjazd dzieci.
1.09.2017 Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego w dniu 9.09.2017 wspólnie z ZO nr 7. Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

 

Zarząd Osiedla
Nr 20

„Za Wiarem”


 

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

25.06.2015

Zarząd Osiedla zgłosił problem podpaleń i wandalizmu, poprosił o częstsze kontrole Straży Miejskiej.

 Teren osiedla jest systematycznie kontrolowany przez patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej w godzinach wieczorno-nocnych i obejmującą teren osiedla.

06.11.2015

Wniosek o dofinansowanie imprezy andrzejkowo - mikołajkowy.

Urząd Miejski zapewnił dotację.

25.02.2016

Prośba o uregulowanie wjazdu pojazdów TIR na drogi osiedlowe.

Po pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  zainstalowano znaki zakazu wjazdu TIR-ów na drogi osiedlowe.

28.04.2016

Prośba o usunięcie szpecących teren osiedla pojemników na odzież.

Po wystąpieniu do właściciela pojemniki zostały usunięte.

25.08.2016 Prośba o zlikwidowanie uciążliwości postoju na parkingu osiedlowym busów obsługujących obcokrajowców, który blokuje postój samochodów mieszkańców osiedla. Skierowano prośbę do Policji i Straży Miejskiej o przeprowadzenie kontroli wskazanego parkingu i wyeliminowanie bezprawnych zachowań kierowców busów.
25.08.2016 Prośba o wyeliminowanie niszczenia elewacji przez wandali malujących spray’em po garażach. Teren został doraźnie nadzorowany przez patrole Policji i Straży Miejskiej.
24.10.2016 Prośba o przekazywanie informacji mieszkańcom osiedla w ramach prowadzonej przez FIBRIS budowy spalarni. Przekazano pismo wyjaśniające zasady wykonania inwestycji oraz zapewnienie Pana Prezydenta o przekazywaniu wszelkich informacji do ZO nr 20, celem przekazywania ich mieszkańcom osiedla.
25.11.2016 Prośba o zorganizowanie na terenie osiedla wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w celu dokonania oceny zaniedbań związanych z odwodnieniem terenu osiedla. W dniu 14 marca na posiedzeniu wyjazdowym KGM przeprowadziła wizję lokalną, przekazano do Pana Prezydenta  7 wniosków w sprawie poprawy sytuacji na osiedlu.
30.03.2017 Prośba o uporządkowanie terenu trawnika  obok sklepu „Piotruś Pan” przy ul Wiarowej Zlecono Przemyskiej Gospodarce Mieszkaniowej
30.03.2017 Prośba o usunięcie piasku zalegającego na ulicach osiedla po akcji zima. Zlecono Zakładowi Usług Komunalnych
30.03.2017 Prośba o wyremontowanie elewacji budynku przepompowni MPEC przy ul. Wiarowej MPEC zlecił projekt wykonania przepompowni w poziomie gruntu, który zostanie przeprowadzony do końca 2017 r.
25.05.2017 Prośba o wykoszenie boiska Zlecono Przemyskiej Gospodarce Mieszkaniowej
30.03.2017 Prośba o wykonanie chodnika do budynków przy ul Ofiar Katynia 12. Zlecono Zakładowi Robót Drogowych wykonano w lipcu 2017r.
30.03.2017 Prośba o wykonanie napraw wyłomów na ulicach wewnętrznych osiedla Ofiar Katynia. Zlecono Zakładowi Robót Drogowych wykonano w czerwcu 2017r.
28.09.2017 Prośba o wykonanie napraw wyłomów na ulicach wewnętrznych na terenie osiedla. Zlecono Zakładowi Robót Drogowych wykonano napraw w listopadzie.
12.04.2018 Prośba o zlecenie wykonania tablic informacyjnych o lokalizacji budynków na terenie osiedla Za Wiarem. Gmina Miejska zleciła wykonanie tablic budynków i nazw ulic z terminem do końca czerwca br.

 

Zarząd Osiedla

Nr 21

„Kruhel Wielki”

Data zgłoszenia

Treść wniosku

Realizacja

17.06.2015

Prośba o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego.

Urząd Miejski zapewnił dotację na organizację pikniku.

25.05.2016

Prośba o naprawę nawierzchni ul Kruhel Wielki.

Zakład Dróg Miejskich wykonał naprawy polegające na uzupełnieniu nawierzchni.

25.08.2016 Prośba o  naprawę nawierzchni ul. Kruhel Wielki uszkodzonej podczas inwestycji „Budowy drogi fortecznej” Zakład Dróg Miejskich wykonał naprawy nawierzchni. Skierowano pismo do inwestora o wykonanie remontu drogi.
Opublikował(a):  Data publikacji: 06-09-2016 12:27 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-01-2019 09:25

Na skróty