7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich

26 sierpnia 2016 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich na którym Prezydenta Miasta reprezentował Sekretarz Miasta Dariusz Łapa.

Podczas posiedzenia zarząd negatywnie zaopiniował między innymi zapowiedź likwidacji gimnazjów, gdyż - jak podkreślano - nie ma żadnych poważnych argumentów przemawiających za tą zmianą.

Sondaż opinii publicznej na ten temat, przeprowadzony na statystycznej próbie społecznej, w tym wśród osób, które nie miały żadnej styczności z gimnazjami, nie jest wystarczającą przesłanką do podejmowania takiej brzemiennej w skutki decyzji uzasadniali zebrani na zjeździe.

Kosztowna likwidacja gimnazjów

 W ciągu najbliższych dwóch lat po rozpoczęciu wygaszania gimnazjów gminy poniosą dodatkowe koszty ich funkcjonowania, spadnie liczba uczniów, znacznie wzrosną koszty jednostkowe, co oznacza łącznie 984,2 miliona zł. Podana przez MEN informacja, że większość gimnazjów funkcjonuje w zespołach jest prawdziwa (59,5%), jednak ta „łatwa” likwidacja nie będzie dotyczyła pozostałych, czyli 3100 gimnazjów samorządowych oraz 208 prowadzonych przez inne podmioty. Te samodzielne placówki są skazane na zniknięcie. Przy aktualnych uwarunkowaniach demograficznych nie ma dla nich żadnej realnej alternatywy.

Złe i dobre propozycje

W stanowisku wyrażono brak akceptacji dla dokonanej ostatnio zmiany w systemie oświaty, która uzależnia decyzję gmin dotyczące sieci szkół od zgody kuratora. Za uczciwą, choć spóźnioną o rok, uznano z kolei propozycję MEN objęcia od przyszłego roku częścią oświatową subwencji ogólnej 6-latków w przedszkolach. Doceniono zmianę przepisów dotyczących rozliczania dotacji przekazywanych przez gminy i powiaty podmiotom prowadzącym przedszkola i szkoły niepubliczne, co uniemożliwi liczne, bezkarne nadużycia i z zadowoleniem przyjęto deklarację złożoną przez szefową resortu edukacji dotyczącą stworzenia platformy dialogu trójstronnego w oświacie z udziałem przedstawicieli rządu (MEN), pracodawców (JST) i pracowników (związki zawodowe). 

Niepotrzebna nadregulacja

Prezydenci, burmistrzowie, przewodniczący rad miast zasiadający w Zarządzie Związku zaopiniowali negatywnie projekt ustawy przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. To nadregulacja, która - zdaniem członków Zarządu ZMP – w odniesieniu do nieruchomości komunalnych jest zbędna, gdyż już dzisiaj gminy mają wystarczające narzędzia, aby przekształcać współużytkowanie wieczyste gruntów we własność. Projekt ten wynika z niezrozumienia istoty tego instrumentu, a powoduje odgórne wywłaszczenie gmin, dlatego samorządowcy z miast są przeciwni zmianom, które idą w tym kierunku. 

Przeciwko centralizacji

Po dłuższej dyskusji i głosowaniu Zarząd ZMP postanowił też, że - po wprowadzeniu niewielkiej zmiany w treści preambuły - podpisze porozumienie o współpracy korporacji samorządowych z 3 sierpnia br. Chodzi o ochronę dotychczasowego dorobku polskiej samorządności przed wyraźnym zwrotem w stronę centralizacji państwa i przenoszeniem kompetencji samorządów z powrotem do administracji rządowej. Przejawia się to na przykład w zapowiedziach zmian w systemie ochrony zdrowia i edukacji. Porozumienie zakłada m.in. podejmowanie wspólnych inicjatyw, przeciwstawianie się złym rozwiązaniom systemowym i budowanie efektywnych rozwiązań prawnych przez pięć samorządowych organizacji ogólnopolskich – Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unię Miasteczek Polskich  i Związek Gmin Wiejskich RP. 

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

Opublikował:  | Data publikacji: 29-08-2016 16:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-08-2016 16:18