Regulamin głosowania na koncepcje przyszłości Mostu Kolejowego na rzece SAN

Organizator i czas trwania głosowania

1. Organizatorem głosowania jest Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, REGON: 650900341

2. Głosowanie rozpocznie się 23 sierpnia 2016 rokua zakończy się 12 września 2016 roku.

3. Głosowanie skierowane jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl.

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem głosowania mogą być każda osoba fizyczna,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik głosowania musi być zameldowany na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

3. Uczestnik ma możliwość oddania wyłącznie jednego głosu na jedną z prezentowanych koncepcji.

4. Uczestnik biorący udział w głosowaniu podaje następujące dane:

  • imię,
  • nazwisko,
  • PESEL,
  • adres e-mail.
  • warunkiem oddania ważnego głosu jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niniejszego głosowania.

5. Warunkiem zaliczenia oddanego zgodnie z niniejszym regulaminem głosu jest potwierdzenie unikalnego adresu URL przesłanego na podany w formularzu adres e-mail.

6. Oddany poprzez formularz głos jest nieważny w następujących przypadkach:

  1. Gdy nr PESEL został już użyty do oddania głosu. W takim przypadku wyświetlony zostanie komunikat o następującej treści: „Ty lub ktoś bez Twojej wiedzy użył już tego Nr PESEL oddając głos w głosowaniu. Jeśli ktoś bezprawnie użył Twojego nr PESEL niezwłocznie prosimy o zgłoszenie tego faktu do Kancelarii Prezydenta Miasta telefonicznie: 166752091 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00”.
  2. W przypadku stwierdzenia działania niepożądanego osób trzecich i prób nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania w takim przypadku wszelkie dane z pól formularza zostaną przekazane właściwym organom ścigania.
  1. Gdy w czasie 24 godzin od chwili zagłosowania głos nie zostanie potwierdzony poprzez link otrzymany w wiadomości przesłanej na adres email wpisany w formularzu do głosowania.
  1. Gdy po zakończeniu głosowania, podczas weryfikacji danych odnotowany zostanie fakt, iż głosujący nie jest mieszkańcem Gminy Miejskiej Przemyśl.

7. Uzupełnione przez głosującego dane w formularzu zostają zapisane do tworzonej elektronicznej bazy danych w chwili potwierdzenia głosu poprzez kliknięcie w unikalny link przesłany w wiadomości e-mail.

8. Po zakończeniu głosowania zgromadzone dane zostaną poddanie weryfikacji pod kątem:

a) zgodności nr PESEL z Imieniem i Nazwiskiem głosującego;

b) potwierdzenia miejsca zameldowania w Gminie Miejskiej Przemyśl.

9. Udział w głosowaniu jest bezpłatny

10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w internetowym głosowaniu nad koncepcjami inwestycyjnymi przyszłości mostu kolejowego na rzece San jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia internetowego głosowania.Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie na podstawie przepisów prawa. Każdy, którego dotyczą przetwarzane dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne.

Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania

1. Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Przemyśla ustala w oparciu o raport z głosowania, ile głosów uzyskały poszczególne koncepcje.

2. Wyniki głosowania ogłoszone zostaną na stronie internetowej Miasta www.przemysl.pl w terminie do 7 dni od daty zakończenia głosowania.

Opublikował(a): Rafał Porada Data publikacji: 22-08-2016 15:01 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 23-08-2016 13:11

Na skróty