14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Proces przyjęcia do Wojsk Obrony Terytorialnej – Najczęściej zadawane pytania.

   Zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa na świecie powoduje konieczność poprawy zdolności obronnych Polski, zwłaszcza w obszarze tzw. działań hybrydowych. Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej to odpowiedź na te potencjalne zagrożenia, to również wzmocnienie narodowych możliwości w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Jakie są podstawowe zadania WOT?
• W przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi. Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
• Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych.
• Ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
• Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie administracją rządową i samorządową.
• Ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
• Szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

 

Nabór do Wojsk Obrony terytorialnej: od kiedy, jakie warunki do spełnienia (…)

Nabór na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych, trwa od czerwca br. Nabór jest prowadzony z pośród żołnierzy już pełniących zawodową służbę wojskową, ale również z przeszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy. Około 10% stanu osobowego nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP zasilą żołnierze zawodowi (głównie oficerowie) pozyskani z wojsk operacyjnych oraz rezerwy. Resztę będą stanowić żołnierze rezerwy – ochotnicy, którzy podpiszą kontrakt na pełnienie służby w tym rodzaju sił zbrojnych. Ubiegać się o pełnienie zawodowej służby wojskowej w jednostkach OT mogą również żołnierze rezerwy z MSW tj. (osoby, które odbyły służbę np. w BOR czy Straży Granicznej), jako ochotnicy na przydziałach terytorialnych. W procesie naboru żołnierzy rezerwy, są brane pod uwagę szczególnie kwalifikacje przydatne w jednostkach OT. O służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej - kobiety i mężczyźni.

Osoby zainteresowane winny zgłaszać gotowość do ubiegania się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień. Dla Miasta Przemyśl oraz Powiatu przemyskiego właściwą terytorialnie jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu ul. Głęboka 4. Telefon: 261 165 260, 261 165 204, 261 165 212.

 

Kryterium wiekowe:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 58. 1.  Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia.

2. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają jednak osoby wymienione w ust. 1, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby.

3. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:

1)     w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;

2)     sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;

3)     sprawujące opiekę nad:

a)  dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,

b)  osobami obłożnie chorymi,

c)  osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

d)  osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

e)  osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

3a.  W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej albo które pełnią terytorialną służbę wojskową, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie. ( Dz.U.2016. poz. 2138)

15OY.jpeg

 

Jak będą rozwiązane kwestie chętnych, którzy są zatrudnieni (relacje żołnierz OT - pracodawca)

Kwestię tą wyjaśnia „Rozdział 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Posiadanie przydziału terytorialnego nie wpłynie negatywnie na pracę zawodową lub prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy pracodawca otrzymuje z wyprzedzeniem wykaz ćwiczeń organizowanych w danym roku. Zgodnie z założeniem większość ćwiczeń prowadzonych będzie w dni wolne od pracy.

Natomiast w okresie posiadania przydziału kryzysowego lub przydziału terytorialnego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem, stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. (Powyższego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy).

 

Na jakie stanowiska tudzież stopnie wojskowe (korpusy) będą kierowane osoby z wyższym wykształceniem I stopnia i II stopnia

Za dobór żołnierzy rezerwy  na stanowiska w jednostkach OT będzie odpowiedzialny Komendant WKU, który będzie realizował uzupełnienie stanowisk zgodnie ze złożonym przez Dowódcę Jednostki zapotrzebowaniem.

 

Szkolenie osób „po wojsku” i bez przeszkolenia

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału do jednostek OT, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe. Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się do WKU. Okres szkolenia przygotowawczego dla osób, które nie odbywały służby w wojsku ma trwać 4 miesiące.

 

Wynagrodzenie oraz okres kontraktów

Kwestie te są dopiero procedowane w projekcie zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Kontrakt będzie zawierany na okres od 2 do 6 lat. Wynagrodzenie ma się składać z części składowej za gotowość (około 300 zł miesięcznie) oraz za każdy dzień ćwiczeń (ok 85 zł za dzień). Kwota miesięcznego wynagrodzenia będzie oscylować w okolicy 500 zł i będzie zależna od stopnia wojskowego.

OT URB.jpeg

Źródło: Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorioalnej

Publikacja: Maciej J. Szeremeta
 

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 22-08-2016 12:02
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 21-03-2017 08:29