13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

VII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

26 kwietnia 2007r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie się VII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 marca 2007 r.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2006 r.:
1) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla za 2006 r. – proj. Nr 84/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cegielnia” – proj. Nr 87/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowo-wschodnia obwodnica Miasta Przemyśla” – proj. Nr 88/2007.
6. Raport Prezydenta Miasta Przemyśla z monitoringu Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla za okres od grudnia 2005 r. do marca 2007 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Sukcesu Miasta Przemyśla” – proj. Nr 70/2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr 76/2007, Nr 77/2007,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia, poprzez likwidację, Szkoły Podstawowej Nr 8 w Przemyślu w Filię Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu – proj. Nr 75/2007.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia przez Miasto Przemyśl programu „Integracja pełnosprawnej i niepełnosprawnej młodzieży poprzez wspólne twórcze zajęcia pozalekcyjne” realizowanego przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu – proj. Nr 82/2007.
11. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
1) udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – proj. Nr 78/2007,
2) zamiany nieruchomości – proj. Nr 79/2007,
3) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 80/2007,
4) zmieniającej Uchwałę Nr 42/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 81/2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnych I i II instancji – proj. Nr 86/2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminami: Bircza, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica oraz Powiatem Przemyskim – proj. Nr 83/2007.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. Nr 85/2007.
15. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu za 2006 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Przemyślu w roku 2006.
17. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad.

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 16-04-2007 15:29
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15