10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej

MIESZKAŃCU MIASTA PRZEMYŚLA

PRZYŁĄCZ SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ DO MIEJSKIEJ KANALIZACJI

BO TO SIĘ OPŁACA!

 

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI

DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Przypomina się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Należy przez to rozumieć, że nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

 

Z obowiązku tego nie zwalnia właściciela wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), ponieważ gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy) w celu wywozu ich do oczyszczalni ścieków ustawodawca traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Taki sposób pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych może odbywać się do czasu budowy w pobliżu sieci kanalizacyjnej.

 

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji nie dotyczy nieruchomości, które wyposażone są

w prawidłowo działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.

Niewykonanie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej może skutkować wydaniem na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji, a wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENACH

NIE OBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Na terenach miasta Przemyśla, gdzie nie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, nieruchomości powinny być wyposażone w zbiorniki bezodpływowe na gromadzenie ścieków lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania w odrębnych przepisach (patrz: normy dla przydomowych oczyszczalni ścieków – rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

 

Właściciele nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych. W razie kontroli nieruchomości należy udokumentować korzystanie
z tych usług przedsiębiorcy przez okazanie takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

W przypadku nie zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Miejska Przemyśl zorganizuje na koszt właściciela nieruchomości wywóz nieczystości ciekłych, po wydaniu decyzji ustalającej m.in. obowiązek uiszczania opłat za wykonanie ww. usług, wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat, i terminy płacenia ich.

 

Górna stawka opłaty ponoszona przez właściciela nieruchomości za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl wynosi
35,00 zł brutto za 1m3 odebranych nieczystości ciekłych (uchwała Nr 88/2016 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r.).

KARY

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości uchylający się m.in. od obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej w pobliżu kanalizacji lub innego, niezgodnego z przepisami sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości, podlegają karze grzywny. Postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.

KONTROLE

Informujemy, że w najbliższym czasie na terenie miasta Przemyśla będą przeprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu kontrole nieruchomości pod kątem sposobu odprowadzania ścieków z nieruchomości. Celem kontroli będzie m.in. zobowiązanie właścicieli nieruchomości do podłączenia swojej nieruchomości do biegnącej w pobliżu kanalizacji sanitarnej.

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 04-08-2016 14:00
Modyfikował: Katarzyna Jach | Data modyfikacji: 04-08-2016 14:27