22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dodatkowy nabór wniosków do PROGRAMU „KLUB”

Minister Sportu i Turystyki Decyzją nr 37 z dnia 29 lipca 2016r. ogłosił dodatkowy nabór wniosków do PROGRAMU „KLUB”.

 

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Zadanie „Program KLUB” polega na dofinansowaniu  podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Główne warunki realizacji:

1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2016 roku,

2) w ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć i obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia,

3) łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję,

4) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),

5) wymagane jest przedstawienie informacji o liczbie dzieci i młodzieży w klubie do 18 roku życia w podziale na:

a) posiadających licencje zawodnicze polskich związków sportowych,

b) nie posiadających licencji,

c) będących członkami kadry narodowej,

6) wymagane jest przedstawienie informacji o udziale wnioskodawcy w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej zawierającej w szczególności liczbą punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

 

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie Program „KLUB” – dodatkowy nabór na 2016 r.

 

Szczegółowe informacje i odpowiedzi na zadawane pytania znajdują się na stronie internetowej ministerstwa:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1869,Ogloszenie-programu-KLUB-II-nabor-wnioskow-w-2016-r.html

 

Przygotowała M. Kroczek Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Opublikował: Grzegorz Karnas | Data publikacji: 04-08-2016 11:59