VI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

22 marca 2007r. (czwartek) o godz. 9.00 rozpocznie się VI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 lutego 2007 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – proj. Nr 45/2007.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LWOWSKA – WĘZEŁ DROGOWY” oraz zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska I” – proj. Nr 55/2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie procedury opracowywania i uchwalania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla – proj. Nr 71/2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – proj. Nr 53/2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu – proj. Nr 44/2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Przemyśla podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań miasta Przemyśla, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań – proj. Nr 56/2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj. Nr 48/2007, Nr 49/2007, Nr 50/2007, Nr 51/2007, Nr 52/2007, Nr 54/2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r. – proj. Nr 67/2007 Nr 68/2007, Nr 72/2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – proj. Nr 46/2007.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto Przemyśl przedszkoli publicznych – proj. Nr 60/2007.
13. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
1) nadania nazwy drodze gminnej – proj. Nr 61/2007,
2) zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 62/2007,
3) ustanowienia służebności gruntowej – proj. Nr 63/2007 i Nr 64/2007,
4) zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne – proj. Nr 65/2007.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 57/2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 r. – proj. Nr 58/2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2007 r. – proj. Nr 59/2007.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Żurawica – proj. Nr 66/2007.
18. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Żurawica na realizację kanalizacji w ulicy Ceramicznej i Gazowej w Przemyślu i w miejscowości Buszkowice – proj. Nr 69/2007.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta – Pani Henryki Kaszyckiej-Paniw – o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. – proj. Nr 73/2007.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta – Pani Marii Łańcuckiej – o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. – proj. Nr 74/2007.
21. Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia przejęcia pojazdu na własność Gminy Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 47/2007.
22. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
23. Interpelacje i wnioski radnych.
24. Zakończenie obrad.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-03-2007 14:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:15

Na skróty