14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PDFUCHWAŁA NR 256/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk:” Zielony Rynek” przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1, 5, 7, 7A i Kałuży 2

PDFUCHWAŁA NR 257/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 75/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

PDFUCHWAŁA NR 267/2019 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 16/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

 

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
 

PDFUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2019r. poz.2010,2020.

PDFUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

PDFUchwała Nr 52/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr 85/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr 86/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDFRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
Aktualizacja ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001r.

 

PDFUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

PDFUchwała Nr 88/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

PDFRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Opublikował:  | Data publikacji: 19-07-2016 13:30
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 23-01-2020 08:37