Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PDFUchwała Nr 167-2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2-2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (168,65KB)

PDFUchwała Nr 81/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i sob.pdf (478,35KB)

PDFUchwała Nr 80/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów k.pdf (1,54MB)

PDFUchwała Nr 79/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf (176,78KB)

PDFUchwała Nr 63/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (...).PDF (319,30KB)

PDFUchwała Nr 62/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...).PDF (156,90KB)

PDFUchwała Nr 29-2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (116,11KB)

PDFUchwała Nr 12/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (...).pdf (916,14KB)

PDFUchwała Nr 11/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...).pdf (200,61KB)

PDFUchwała Nr 10/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (1,35MB)

PDFUchwała Nr 136/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (187,78KB)

PDFZarządzenie Nr 312/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf (663,93KB)

PDFUCHWAŁA NR 86/2023 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (209,86KB)

PDFuchwala-nr-52_2016-zwolnenia_w_czesci_z_oplaty_za_gosp_odpad_komunalnymi_-_po_poprawkach-2.pdf (2,44MB)

PDFUchwała Nr 152/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (1,49MB)

PDFUchwała Nr 151/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (1,49MB)

PDFUchwała Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów....pdf (1,38MB)

PDFUchwała Nr 153/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf (1,50MB)

PDFUchwała Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf (1,41MB)

PDFUchwała Nr 131/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia Regulaminów Targowisk: ,,Mój Rynek'' przy ul. Sportowej 2, Hala Targowa przy ul. Sportowej 1,5,7,7A i Kałuży 2.pdf (1,95MB)

Opłata recyklingowa za torby foliowe

PDFUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2019r. poz.2010,2020. (801,68KB)

PDFUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (844,36KB)

PDFRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (25,72KB)

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (717,67KB)
 

 

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
Aktualizacja ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001r.

 

PDFUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (209,55KB)

PDFUchwała Nr 88/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl (257,25KB)

PDFRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (23,41KB)

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (165,91KB)

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (806,20KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-07-2016 13:30 Modyfikował(a): Katarzyna Jach Data modyfikacji: 22-12-2022 14:26

Na skróty