-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Akty prawne dot. gospodarki komunalnej

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PORZĄDKU, CZYSTOŚCI I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 

 

 

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
 

PDFUstawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

PDFUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

PDFUchwała Nr 52/2016 z dnia 28.04.2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr 85/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr 86/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

PDFRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
 

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
 

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
Aktualizacja ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001r.

 

PDFUstawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

PDFUchwała Nr 88/2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

 

PDFRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

 

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

PDFRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-07-2016 13:30
Modyfikował: Karol Wilk | Data modyfikacji: 11-01-2019 14:31
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl