14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - Oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas

Oferta Stowarzyszenia dla Przemyśla „Regia Civitas”  w Przemyślu złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z póź. zm.).

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 13. 07. 2016r. Stowarzyszenia dla Przemyśla „Regia Civitas” w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Przemyskie Święto Ulic.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenia dla Przemyśla „Regia Civitas” w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie 8 000 zł.      .

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 ustawy informuje, że w okresie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące zgłoszonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu  zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Stowarzyszeniem dla Przemyśla „Regia Civitas” w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

PDFOferta.pdf (1,02MB)
PDFOgłoszenie.pdf (343,75KB)
 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-07-2016 10:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2016 10:33