13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt "Twoja kariera zawodowa - naszym priorytetem"

       

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. "Twoja kariera zawodowa - naszym priorytetem". Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi".

Celem projektu jest zmiana lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, osób zagrożonych utratą zatrudnienia i tych, którzy stracili zatrudnienie w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia znalezienie nowego zatrudnienia. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające jeden z poniższych warunków:
1. pracownik zatrudniony w sektorach wskazanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako sektory podlegające procesowi restrukturyzacji1,
2. pracownik przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu,
3. pracownik w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników2,
4. osoba zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,
5. osoba, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Formy wsparcia przewidziane w ramach projektu:
1. Doradztwo zawodowe,
2. Szkolenie zawodowe z zakresu: tokarz numeryczny, spawacz, frezer, szlifierz, posadzkarz, monter instalacji c.o. I wod-kan, kierowca kat. C, kierowca kat. D, szwacz, kosztorysant.
3. Subsydiowane zatrudnienie.


Planowana liczba uczestników projektu: 85 osób, w tym którzy zostaną zatrudnieni w ramach subsydiowanego zatrudnienia: 40 osób.
Wymagania konieczne: posiadanie co najmniej wykształcenia podstawowego
Bliższe informacje: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. /ul. Rynek 26/ w godz. 8.00 - 16.00, lub pod numerem telefonu 016 678 73 09, 016 675 16 64.

Osoby do kontaktu: Piotr Gębalik, Magdalena Wołk, Beata Chudzik.

 

1 Sektory podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki regionu podkarpackiego, których pracownicy będą kwalifikować się do obejmowania wsparciem w ramach Działania 2.4 ZPORR są zlokalizowane na mapie obszarów kwalifikujących się do wsparcia dla Działania 3.2. ZPORR. Jest to teren całego województwa podkarpackiego za wyjątkiem powiatów: bieszczadzki powiat ziemski., lubaczowski powiat ziemski, leski powiat ziemski, mielecki powiat ziemski , przemyski powiat ziemski i grodzki.
2 W szczególności zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 1217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i przepisach wykonawczych do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135).

 

 

Beata Chudzik

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2007 14:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43