12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nasze projekty w Planie Inwestycyjnym RPO Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

      Rada Ministrów 27 lutego 2007 r. pozytywnie zaopiniowała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (RPO WP) a tym samym. zakończyła się procedura akceptacji projektu na szczeblu krajowym. Termin wysłania dokumentu do Komisji Europejskiej mija 6 marca br. Komisja Europejska przez ok. 4 miesiące będzie konsultować Program.

 

     Równolegle z RPO tworzono Indykatywny Plan Inwestycyjny (IPI), który stanowi załącznik do tego Programu. Indykatywny Plan Inwestycyjny zawiera listę tzw. projektów kluczowych czyli najważniejsze zamierzenia inwestycyjne w perspektywie 2007-2013.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków jakie mogły zostać przeznaczone na procedurę pozakonkursową, wśród projektów kluczowych w IPI RPO WP znalazły się dwa z siedmiu projektów zgłoszonych przez Miasto Przemyśl tj. :

1. „Zagospodarowanie obiektów i terenów wchodzących w skład Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl" - kwota dofinansowania z EFRR - 5 mln euro,

2. „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz rewitalizacją Parku miejskiego
w Przemyślu" - przyznając kwota dofinansowania z EFRR -3 mln euro.

Zarząd Województwa postanowił, iż w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym nie powinny znaleźć się projekty, które z uwagi na występowanie innych, podobnych przedsięwzięć na obszarze województwa, mogą być przedmiotem zwykłej procedury konkursowej. Niebagatelne znacznie,, miało także założenie równomiernego rozmieszczenia projektów kluczowych na terenie całego województwa, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju całego regionu.

Umieszczenie projektu w planie inwestycyjnym jest deklaracją jego realizacji i wiąże się
z zarezerwowaniem na ten cel środków w ramach budżetu programu. Projekty te nie będą zatem podlegały późniejszej procedurze konkursowej i nie będą konkurowały o środki z pozostałymi projektami. Ich realizacja będzie uzależniona od akceptacji dokumentacji projektu przez instytucję zarządzającą.

Projekty zgłoszone przez Miasto Przemyśl, które nie znalazły się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach procedur konkursowych przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Plan inwestycyjny, tworzony równolegle z programem operacyjnym, jest indykatywny (orientacyjny, wyrażający intencję) i będzie podlegał weryfikacji, zależnie od potrzeb, jednak nie częściej niż raz na pół roku. Możliwe jest także, w uzasadnionych przypadkach, włączenie projektu do planu inwestycyjnego na późniejszym etapie, lub jego usunięcie, jeśli w związku z pojawiającymi się okolicznościami nie będzie możliwości jego realizacji.  

 

 

 

 

 

 

Beata Bielecka

Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju

 

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2007 12:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43